Fixing things ielts

Fixing things ielts – fixing things ielts part 1

What things can you fix?

While I’m not an expert in fixing things, I can manage simple repairs around the house. For instance, I can handle minor plumbing issues like unclogging drains or replacing washers in faucets. Also, I’m capable of repairing small appliances like toasters or coffee makers if they encounter common malfunctions.

Mặc dù tôi không phải là chuyên gia sửa chữa đồ đạc nhưng tôi có thể thực hiện những công việc sửa chữa đơn giản quanh nhà. Ví dụ: tôi có thể xử lý các vấn đề nhỏ về hệ thống ống nước như thông tắc cống hoặc thay vòng đệm trong vòi. Ngoài ra, tôi có khả năng sửa chữa các thiết bị nhỏ như máy nướng bánh mỳ hoặc máy pha cà phê nếu chúng gặp phải những trục trặc thông thường.

Did anybody teach you to fix things when you were a child?

My father passed on his skills in repairing various household items to you during my childhood. He often included me in the repair process, teaching me how to use tools like screwdrivers and wrenches, and guiding me through the fundamentals of resolving typical household problems.

Cha tôi đã truyền lại kỹ năng sửa chữa nhiều đồ gia dụng khác nhau cho bạn trong thời thơ ấu của tôi. Ông ấy thường kêu tôi sửa chung, dạy tôi cách sử dụng các công cụ như tua vít và cờ lê, đồng thời hướng dẫn tôi những nguyên tắc cơ bản để giải quyết các vấn đề cơ bản trong gia đình.

Explore more: forecast speaking quy 3 2023

Fixing things ielts
Fixing things ielts

 Do you think it is necessary for people to learn to fix things?

I think it’s important for individuals to know how to do basic repairs. Learning to fix everyday household items or manage minor repairs is not just cost-effective, but it also fosters self-sufficiency and enhances problem-solving abilities. Moreover, it empowers individuals to be more independent and resourceful in their daily lives

Tôi nghĩ việc mỗi cá nhân phải biết cách thực hiện những sửa chữa cơ bản là quan trọng. Học cách sửa chữa các vật dụng gia đình hàng ngày hoặc quản lý các sửa chữa nhỏ không chỉ tiết kiệm chi phí mà còn thúc đẩy khả năng tự lập và nâng cao khả năng giải quyết vấn đề. Hơn nữa, nó giúp các cá nhân trở nên độc lập và tháo vát hơn trong cuộc sống hàng ngày

What do you do when a thing is broken and cannot be fixed?

When an item is broken and beyond repair, I typically assess whether it can be recycled or repurposed for another use, to avoid unnecessary waste. Then, I ensure it is properly disposed of, particularly if it’s electronic waste or hazardous, to minimize environmental impact.

Khi một món đồ bị hỏng và không thể sửa chữa được, tôi thường đánh giá xem liệu nó có thể được tái chế hoặc tái sử dụng cho mục đích sử dụng khác hay không, để tránh lãng phí không cần thiết. Sau đó, tôi đảm bảo nó được xử lý đúng cách, đặc biệt nếu đó là rác thải điện tử hoặc nguy hiểm, để giảm thiểu tác động đến môi trường.

sách luyện thi ielts

ieltsboosting
ieltsboosting
Articles: 231