friends ielts speaking part 1

Friends ielts speaking part 1

How important are friends to you?

Friends are extremely important to me as they provide emotional support and companionship. They play a crucial role in my life, offering different perspectives and advice in various situations. Having friends enriches my life experiences and contributes significantly to my personal growth and happiness.

Bạn bè cực kỳ quan trọng đối với tôi vì họ hỗ trợ và đồng hành về mặt tinh thần. Họ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc sống của tôi, đưa ra những quan điểm và lời khuyên khác nhau trong nhiều tình huống khác nhau. Có bạn bè làm phong phú thêm trải nghiệm sống của tôi và góp phần đáng kể vào sự phát triển và hạnh phúc cá nhân của tôi.

Do you often go out with your friends?

Yes, I frequently go out with my friends as it’s a great way to relax and catch up. We often chill out at a coffee shop, gossiping while drinking coffee. These gatherings are essential for maintaining our relationship and creating memorable experiences together.

Có, tôi thường xuyên đi chơi với bạn bè vì đó là cách tuyệt vời để thư giãn và trò chuyện. Chúng tôi thường thư giãn ở quán cà phê, tán gẫu trong khi uống cà phê. Những cuộc tụ họp này rất cần thiết để duy trì mối quan hệ của chúng ta và cùng nhau tạo ra những trải nghiệm đáng nhớ.

Explore more: forecast speaking quy 3 2023

friends ielts speaking part 1
friends ielts speaking part 1

Where do you often meet each other?

We typically meet at local coffee shops , as they offer a comfortable and relaxed atmosphere for conversation. Sometimes, we choose to gather at a friend’s house, where we can enjoy a more private and cozy setting. On other occasions, we opt for outdoor spots like parks or the beach, especially when the weather is pleasant.

Chúng tôi thường gặp nhau tại các quán cà phê gần nhà vì chúng mang lại bầu không khí thoải mái và thư giãn để trò chuyện. Đôi khi, chúng ta chọn tụ tập ở nhà một người bạn, nơi chúng ta có thể tận hưởng khung cảnh riêng tư và ấm cúng hơn. Trong những trường hợp khác, chúng tôi chọn những địa điểm ngoài trời như công viên hoặc bãi biển, đặc biệt khi thời tiết dễ chịu.

What do you usually do with your friends?

I often talk with my friends about our jobs, discussing challenges and future opportunities, which helps us support each other. We also engage in practicing martial arts on weekends; one of my friends is an expert in Tai Chi, and I find these sessions both relaxing and invigorating. Sometimes, we embark on trips to the beach, where we enjoy seafood and the serene atmosphere, creating lasting memories.

Tôi thường trò chuyện với bạn bè về công việc, thảo luận về những thách thức và cơ hội trong tương lai, điều này giúp chúng tôi hỗ trợ lẫn nhau. Chúng tôi cũng tham gia luyện tập võ thuật vào cuối tuần; một người bạn của tôi là chuyên gia về Thái Cực Quyền, và tôi thấy những buổi học này vừa thư giãn vừa tiếp thêm sinh lực. Đôi khi, chúng tôi bắt tay vào những chuyến đi biển, nơi chúng tôi thưởng thức hải sản và bầu không khí thanh bình, tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Do you have a friend you have known for a long time?

Yes, I have a friend whom I’ve known since my college days. We met as classmates and quickly formed a strong bond over shared interests and experiences. Over the years, our friendship has grown deeper, enduring even as our lives have changed.

Vâng, tôi có một người bạn mà tôi quen từ hồi còn học đại học. Chúng tôi gặp nhau như những người bạn cùng lớp và nhanh chóng hình thành một mối quan hệ bền chặt vì những sở thích và kinh nghiệm chung. Theo năm tháng, tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu đậm, bền vững ngay cả khi cuộc sống của chúng tôi có nhiều thay đổi.

sách luyện thi ielts

ieltsboosting
ieltsboosting
Articles: 231