What languages can you speak

What languages can you speak

What languages can you speak?

Answer 1:
I’m proficient in several languages. I am a native speaker of Vietnamese, and I also speak Japanese.

On top of that, I have been learning French for several weeks. While I am not yet fluent, I am making steady progress.

Tôi thông thạo nhiều ngôn ngữ. Tôi là người bản xứ nói tiếng Việt và tôi cũng nói được tiếng Nhật.

Hơn hết, tôi đã học tiếng Pháp được vài tuần. Mặc dù tôi chưa thông thạo nhưng tôi đang tiến bộ ổn định.

Answer 2:
I’m a native Chinese speaker. And I’ve been learning English for over two decades now.

When I was younger, I went through a phase where I tried to learn as many foreign languages as I could. So that’s when I dabbled in German, French, and even Thai, but I packed them all in very soon afterwards.

Although I love the idea of being multilingual, in practice it just takes too much time and effort to reach fluency.

Tôi là người nói tiếng Trung Quốc bản xứ. Và tôi đã học tiếng Anh được hơn hai thập kỷ rồi.

Khi còn trẻ, tôi đã trải qua một giai đoạn cố gắng học càng nhiều ngoại ngữ càng tốt. Vì vậy, đó là lúc tôi học tiếng Đức, tiếng Pháp và thậm chí cả tiếng Thái, nhưng tôi đã học tất cả chúng rất nhanh sau đó.

Mặc dù tôi thích ý tưởng có thể sử dụng nhiều ngôn ngữ, nhưng trên thực tế, việc đó chỉ mất quá nhiều thời gian và công sức để có thể nói trôi chảy.

What languages would you like to learn in the future?

Answer 1:
As someone who values communication and cross-cultural exchange, I am always interested in learning new languages.

In the future, I would like to learn Arabic, as I am fascinated by the rich history and culture of the Middle East.

Besides, I would like to improve my fluency in English, as I’lI be studying in an English-speaking country soon.

Finally, I have always been interested in learning German, as it is an incredibly complex language based on rigorous rules and logic. I believe learning German would be very rewarding.

Là một người coi trọng việc giao tiếp và trao đổi đa văn hóa, tôi luôn quan tâm đến việc học ngôn ngữ mới.

Trong tương lai, tôi muốn học tiếng Ả Rập vì tôi bị cuốn hút bởi lịch sử và văn hóa phong phú của Trung Đông.

Ngoài ra, tôi muốn cải thiện khả năng tiếng Anh lưu loát của mình vì tôi sắp học ở một quốc gia nói tiếng Anh.

Cuối cùng, tôi luôn quan tâm đến việc học tiếng Đức vì đây là một ngôn ngữ cực kỳ phức tạp dựa trên các quy tắc và logic nghiêm ngặt. Tôi tin rằng việc học tiếng Đức sẽ rất bổ ích.

Answer 2:
I would like to learn French because I’m interested in traveling to Canada, specifically Quebec, which is a French-speaking province.

Being able to speak French would make my trip so much easier and more enjoyable, so I’m motivated to learn the language.

Tôi muốn học tiếng Pháp vì tôi muốn đi du lịch đến Canada, cụ thể là Quebec, một tỉnh nói tiếng Pháp.

Việc có thể nói được tiếng Pháp sẽ khiến chuyến đi của tôi trở nên dễ dàng và thú vị hơn rất nhiều, vì vậy tôi có động lực học ngôn ngữ này.

Explore more: forecast speaking quy 3 2023

How do you learn a foreign language?

Answer 1:
In my experience, learning a foreign language requires a combination of formal studyimmersion, and consistent practice.

I like to begin by learning the basics of grammar and vocabulary through textbooks or online resources.

Once I have a foundation, I try to immerse myself in the language by watching TV shows, movies, and listening to music in that language.

I also try to practice speaking and writing as much as possible, whether that means finding conversation partners online or keeping a journal in that language.

Theo kinh nghiệm của tôi, việc học ngoại ngữ đòi hỏi sự kết hợp giữa học tập chính quy, nghiên cứu và thực hành liên tục.

Tôi muốn bắt đầu bằng việc học những kiến ​​thức cơ bản về ngữ pháp và từ vựng thông qua sách giáo khoa hoặc tài liệu trực tuyến.

Khi đã có nền tảng, tôi cố gắng tắm mình vào ngôn ngữ bằng cách xem các chương trình truyền hình, phim và nghe nhạc bằng ngôn ngữ đó.

Tôi cũng cố gắng luyện nói và viết nhiều nhất có thể, cho dù điều đó có nghĩa là tìm bạn trò chuyện trực tuyến hay viết nhật ký bằng ngôn ngữ đó.

Answer 2:
I personally think the best way to learn a foreign language is to go and talk to people who speak the language as much as possible.

By doing so, we could use and remember what we learn and practice it until we make it our own.

If you don’t have access to native speakers, another way to learn is to create an immersive environment at home.

For example, we can use social media to find communities to chat with and to learn some authentic real English.

Cá nhân tôi nghĩ cách tốt nhất để học ngoại ngữ là đến và nói chuyện với những người nói ngôn ngữ đó càng nhiều càng tốt.

Bằng cách đó, chúng ta có thể sử dụng và ghi nhớ những gì đã học và thực hành cho đến khi biến nó thành của riêng mình.

Nếu bạn không có cơ hội tiếp cận với người bản xứ, thì một cách khác để học là tạo một môi trường hòa nhập tại nhà.

Ví dụ: chúng ta có thể sử dụng mạng xã hội để tìm các cộng đồng để trò chuyện và học một số tiếng Anh đích thực.

What languages can you speak
What languages can you speak

How are languages taught and learned in your school?

In my school, language learning is highly valued and supported. We have a range of language classes available, including Spanish, French, German, and others.

The teachers are highly professional and enthusiastic, and they use a variety of teaching methods to keep the classes engaging and dynamic.

In addition to classroom instruction, we also have opportunities for immersion through exchange programs.

Overall, I believe that language learning and teaching in my school is top-notch and has provided me with valuable skills and experiences.

Ở trường của tôi, việc học ngôn ngữ rất được coi trọng và hỗ trợ. Chúng tôi có sẵn nhiều lớp học ngôn ngữ, bao gồm tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Đức và các lớp khác.

Các giáo viên rất chuyên nghiệp và nhiệt tình, đồng thời họ sử dụng nhiều phương pháp giảng dạy khác nhau để giữ cho lớp học hấp dẫn và năng động.

Ngoài việc giảng dạy trên lớp, chúng tôi còn có cơ hội hòa nhập thông qua các chương trình trao đổi.

Nhìn chung, tôi tin rằng việc dạy và học ngôn ngữ ở trường của tôi là đỉnh cao và đã cung cấp cho tôi những kỹ năng và kinh nghiệm có giá trị.

sách luyện thi ielts

what languages can you speak

ieltsboosting
ieltsboosting
Articles: 231