Quy tắc thêm ing

Quy tắc thêm ing

Quy tắc thêm ing

Động từ tận cùng bằng e bỏ e và thêm ing.

Ex:

take – taking

drive – driving

Động từ tận cùng bằng ee: giữ nguyên ee và thêm ing
Ex: see seeing
agree agreeing

Động từ tận cùng bằng ie: đổi ie thành y và thêm ing
Ex:

die – dying
lie – lying

Quy tắc thêm s es

Động từ có một âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm hoặc động từ có hai âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm được nhấn mạnh và một phụ âm: gấp đôi phụ âm và thêm ed hoặc ing.
Ex: stop – stopping

prefer – preferring

plan – planning

control – controlling

Không gấp đôi các phụ âm y, w, hoặc x.

Ex:

plow -plowing

fix – fixing

play – playing

Động từ tận cùng bằng hai phụ âm, động từ một âm tiết tận cùng bằng hai nguyên âm và một phụ âm, động từ hai âm tiết được nhấn âm đầu: thêm  ing.
Ex:

work – working

rain – raining

visit – visiting

open – opening

Động từ tận cùng bằng một phụ âm + y thì thêm ing trực tiếp 

Ex:

try – trying
reply – replying

Động từ tận cùng bằng một nguyên âm + y: thêm ing
Ex: enjoy – enjoying

play –  playing

 

Sách luyện ielts

Categorized in:

Blog,