Quy tắc thêm ed là bài viết giới thiệu các quy tắc thêm ed giúp học viên nắm vững cách chia động từ về thì quá khứ, đây là ngữ pháp cực cơ bản khi học ielts

Các quy tắc thêm ed

Động từ tận cùng bằng e thêm d
Ex:

hope- hoped

decide – decided

die died

Động từ có một âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm và một phụ âm hoặc động từ có hai âm tiết tận cùng bằng một nguyên âm được nhấn mạnh và một phụ âm: gấp đôi phụ âm và thêm ed hoặc ing.
Ex:

stop → stopped

prefer preferred

plan – planned

control – controlled

Quy tắc thêm ing 

Không gấp đôi các phụ âm y, w, hoặc x.
Ex:

plow – plowed

fix – fixed

play – played.

Động từ tận cùng bằng hai phụ âm, động từ một âm tiết tận cùng bằng hai nguyên âm và một phụ âm, động từ hai âm tiết được nhấn âm đầu: thêm ed 
Ex:

work – worked

rain – rained

visit – visited

open – opened

Sách luyện ielts

Quy tắc thêm ed

Quy tắc thêm ed

Động từ tận cùng bằng một phụ âm + y

đổi y thành i và thêm ed
Ex:

hurry hurried
study studied

Động từ tận cùng bằng một nguyên âm + y: thêm ed 

Ex:

enjoy – enjoyed

play – played

Categorized in:

Blog,