IELTS speaking part 1 science – science IELTS speaking part 1

Do/did you enjoy science lessons at school? (Why/Why not?)

Oh, absolutely! I was always drawn to science lessons at school. They were like a window into understanding how the world works, you know? From learning about the planets to the human body, it was all so captivating. I guess that’s why I still enjoy reading up on scientific discoveries to this day

What is the science subject you are most interested in? (Why?)

  1. Well, I’ve always been hooked on physics. It’s like the universe’s rulebook, isn’t it? Everything from a falling apple to the spinning galaxies follows these rules. It’s mind-blowing! And the best part is, the more you learn, the more there is to discover. It’s like peeling an onion – there’s always another layer
  2. Chemistry has always sparked my interest. It’s like being a detective, but instead of solving crimes, you’re unraveling the mysteries of the universe. From understanding how a cake bakes to why leaves change color, it’s all chemistry. The more I dig into it, the more I realize it’s everywhere. It’s like a double-edged sword – it can be complex, but also incredibly fascinating

Hometown ielts speaking part 1

ielts speaking part 1 science

ielts speaking part 1 science

Is it easy for you to learn science subjects? (Why/Why not?)

Well, learning science subjects is not always a walk in the park, but I take to it quite naturally. I find it challenging, but in a good way. It’s like solving a puzzle – the harder it is, the more satisfying it is when you figure it out. As for the science subject I’m most interested in, it has to be astronomy. There’s something about gazing up at the stars and knowing there’s so much more out there to discover. It’s like the sky’s the limit – there’s always more to learn and explore

Việc học các môn khoa học không phải lúc nào cũng như đi dạo trong công viên (dễ dàng), nhưng tôi học nó khá tự nhiên. Tôi thấy nó khó, nhưng theo một cách tốt. Nó giống như giải một câu đố – càng khó, càng thỏa mãn khi tôi tìm được lời giải. Về môn khoa học mà tôi quan tâm nhất, đó phải là thiên văn học. Có điều gì đó về việc ngắm nhìn các vì sao và biết rằng có rất nhiều điều khác để khám phá. Nó là cái gì đó không có giới hạn – luôn có thêm nhiều điều để học hỏi và khám phá.

Do you watch science programmes on TV? (Why/Why not?)

Definitely! I tune in to science programmes on TV all the time. It’s like having a front-row seat to the latest discoveries and breakthroughs. As for the science subject I’m most interested in, it’s got to be environmental science. I find it incredibly important and relevant, especially in today’s world. The more I delve into it, the more I realize how crucial it is to take the bull by the horns and address environmental issues head-on

Dĩ nhiên rồi! Tôi thường xem các chương trình khoa học trên TV. Nó giống như bạn sắp cập nhật những phát hiện và đột phá mới nhất. Về môn khoa học mà tôi quan tâm nhất, đó chắc chắn là khoa học môi trường. Tôi thấy nó rất quan trọng và thực tế, đặc biệt trong thế giới hiện nay. Càng đào sâu vào nó, tôi càng nhận ra tầm quan trọng của việc vật lộn/đối mặt và giải quyết các vấn đề môi trường một cách trực diện.

Are science museums popular in…./your country? (Why/Why not?)

Science museums in Vietnam aren’t as popular as other attractions. Not many people visit them. Some people enjoy the interactive exhibits and learning about science, but they’re not very well-known yet. Maybe more people will become interested over time.

Get ready for ielts speaking

Categorized in:

IELTS speaking,