Giải cam 18 reading test 3 passage 1

Materials To Take Us Beyond Concrete

Concrete is everywhere, but it’s bad for the planet, generating large amounts of carbon dioxide – alternatives are being developed

Bê tông ở khắp mọi nơi, nhưng nó có hại cho hành tinh này, tạo ra một lượng lớn CO2 – các phương pháp thay thế đang được phát triển

A. Concrete is the second most used substance in the global economy, after water – and one of the world’s biggest single sources of greenhouse gas emissions. The chemical process by which cement, the key ingredient of concrete, is created results in large quantities of carbon dioxide. The UN estimates that there will be 9.8 billion people living on the planet by mid-century. They will need somewhere to live. If concrete is the only answer to the construction of new cities, then carbon emissions will soar, aggravating global warming. And so scientists have started innovating with other materials, in a scramble for alternatives to a universal commodity that has underpinned our modern life for many years.

Bê tông là chất được sử dụng nhiều thứ hai trong nền kinh tế toàn cầu, sau nước – và là một trong những nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất thế giới. Quá trình hóa học tạo ra xi măng, thành phần chính của bê tông, tạo ra một lượng lớn CO2. Liên Hợp Quốc ước tính rằng sẽ có 9,8 tỷ người sống trên hành tinh này vào giữa thế kỷ này. Họ sẽ cần một nơi nào đó để sống. Nếu bê tông là câu trả lời duy nhất cho việc xây dựng các thành phố mới, thì lượng khí thải carbon sẽ tăng cao, làm trầm trọng thêm tình trạng nóng lên toàn cầu. Và vì vậy, các nhà khoa học đã bắt đầu đổi mới với các vật liệu khác, trong cuộc chạy đua tìm kiếm các phương thức thay thế cho một mặt hàng phổ biến đã làm nền tảng cho cuộc sống hiện đại của chúng ta trong nhiều năm.

B. The problem with replacing concrete is that it is so very good at what it does. Chris Cheeseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world and is likely to continue to be used. ‘Concrete is not a high-carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that makes it high carbon. The sheer scale of manufacture is so huge, that is the issue.”

Vấn đề khi thay thế bê tông là nó làm rất tốt công việc của nó. Chris Cheeseman, giáo sư kỹ thuật tại Đại học Hoàng gia Luân Đôn, cho biết điều quan trọng cần xem xét là mức độ sử dụng bê tông trên toàn thế giới và có khả năng tiếp tục được sử dụng. “Bê tông không phải là sản phẩm có hàm lượng carbon cao. Xi măng có hàm lượng carbon cao, nhưng bê tông thì không. Nhưng chính quy mô mà nó được sử dụng đã làm cho nó có hàm lượng carbon cao. Quy mô sản xuất quá lớn, đó là vấn đề.”

C. Not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe, the stuff itself has marvellous properties: Portland cement, the vital component of concrete, is mouldable and pourable, but quickly sets hard. Cheeseman also notes another advantage: concrete and steel have similar thermal expansion properties, so steel can be used to reinforce concrete, making it far stronger and more flexible as a building material than it could be on its own. According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. ‘Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult.’

Thành phần của bê tông không chỉ tương đối rẻ và có sẵn rất nhiều ở hầu hết các nơi trên thế giới, chất liệu bê tông còn có những đặc tính tuyệt vời: xi măng Portland, thành phần quan trọng của bê tông, có thể đúc và đổ được, nhưng đông cứng nhanh chóng. Cheeseman cũng lưu ý một ưu điểm khác: bê tông và thép có đặc tính giãn nở nhiệt tương tự nhau, vì vậy thép có thể được sử dụng để gia cố bê tông, làm cho nó trở thành một vật liệu xây dựng cứng hơn và linh hoạt hơn nhiều so với dùng riêng lẻ mình nó. Theo Cheeseman, tất cả những yếu tố này cùng nhau làm cho bê tông trở nên khó bị đánh bại. “Bê tông là thứ tuyệt vời. Việc tạo ra bất cứ điều gì có các đặc tính tương tự sẽ rất khó.”

D. A possible alternative to concrete is wood. Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea, but climate change is driving architects to turn to treated timber as a possible resource. Recent years have seen the emergence of tall buildings constructed almost entirely from timber. Vancouver, Vienna and Brumunddal in Norway are all home to constructed tall, wooden buildings.

Một phương án thay thế có thể cho bê tông là gỗ. Xây dựng các tòa nhà từ gỗ có vẻ giống như một ý tưởng thời trung cổ, nhưng biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các kiến trúc sư chuyển sang sử dụng gỗ đã qua xử lý như một nguồn tài nguyên khả thi. Những năm gần đây đã chứng kiến sự xuất hiện của các tòa nhà cao tầng được xây dựng gần như hoàn toàn bằng gỗ. Vancouver, Vienna và Brumunddal ở Na Uy đều là nơi có những tòa nhà cao bằng gỗ được xây dựng.

E. Using wood to construct buildings, however, is not straightforward. Wood expands as it absorbs moisture from the air and is susceptible to pests, not to mention fire. But treating wood and combining it with other materials can improve its properties. Cross-laminated timber is engineered wood. An adhesive is used to stick layers of solid-sawn timber together, crosswise, to form building blocks. This material is light but has the strength of concrete and steel. Construction experts say that wooden buildings can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel and the process, it seems, is quieter.

Tuy nhiên, việc sử dụng gỗ để xây dựng các tòa nhà không hề đơn giản. Gỗ nở ra khi hấp thụ độ ẩm từ không khí và dễ bị các loại côn trùng gây hại tấn công, chưa kể đến nguy cơ cháy. Nhưng xử lý gỗ và kết hợp nó với các vật liệu khác có thể cải thiện các đặc tính của nó. Gỗ ép chéo là gỗ kỹ thuật. Chất kết dính được sử dụng để dán các lớp gỗ xẻ nguyên khối lại với nhau theo chiều ngang để tạo thành các khối xây dựng. Vật liệu này nhẹ nhưng có độ bền của bê tông và thép. Các chuyên gia xây dựng nói rằng các tòa nhà bằng gỗ có thể được xây dựng với tốc độ nhanh hơn so với bê tông và thép và quá trình này dường như yên tĩnh hơn.

F. Stora Enso is Europe’s biggest supplier of cross-laminated timber, and its vice-president Markus Mannstrom reports that the company is seeing increasing demand globally for building in wood, with climate change concerns the key driver. Finland, with its large forests, where Stora Enso is based, has been leading the way, but the company is seeing a rise in demand for its timber products across the world, including in Asia. Of course, using timber in a building also locks away the carbon that it absorbed as it grew. But even treated wood has its limitations and only when a wider range of construction projects has been proven in practice will it be possible to see wood as a real alternative to concrete in constructing tall buildings.

Stora Enso là nhà cung cấp gỗ ép chéo lớn nhất châu Âu, và phó chủ tịch Markus Mannstrom báo cáo rằng công ty đang nhận thấy nhu cầu xây dựng bằng gỗ ngày càng tăng trên toàn cầu, với nguyên nhân chính là biến đổi khí hậu. Phần Lan, với những khu rừng rộng lớn, nơi Stora Enso đặt trụ sở, đang dẫn đầu, nhưng công ty đang nhận thấy nhu cầu về các sản phẩm gỗ của mình tăng lên trên khắp thế giới, bao gồm cả ở Châu Á. Tất nhiên, sử dụng gỗ trong một tòa nhà cũng giúp loại bỏ lượng carbon mà nó hấp thụ khi lớn lên. Nhưng ngay cả gỗ đã qua xử lý cũng có những hạn chế của nó và chỉ khi một loạt dự án xây dựng rộng hơn được chứng minh trong thực tế thì gỗ mới có thể được coi là vật liệu thay thế thực sự cho bê tông trong xây dựng nhà cao tầng.

G. Fly ash and slag from iron ore are possible alternatives to cement in a concrete mix. Fly ash, a byproduct of coal-burning power plants, can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement, without harming the strength or durability of the resulting mix. Iron-ore slag, a byproduct of the iron-ore smelting process, can be used in a similar way. Their incorporation into concrete mixes has the potential to reduce greenhouse gas emissions.

But Anna Surgenor, of the UK’s Green Building Council, notes that although these waste products can save carbon in the concrete mix, their use is not always straightforward. ‘It’s possible to replace the cement content in concrete with waste products to lower the overall carbon impact. But there are several calculations that need to be considered across the entire life cycle of the building – these include factoring in where these materials are being shipped from. If they are transported over long distances, using fossil fuels, the use of alternative materials might not make sense from an overall carbon reduction perspective.

Tro bay và xỉ từ quặng sắt có thể là những lựa chọn thay thế cho xi măng trong hỗn hợp bê tông. Tro bay, một sản phẩm phụ của các nhà máy điện đốt than, có thể được đưa vào hỗn hợp bê tông để tạo thành từ 15 đến 30% xi măng mà không làm ảnh hưởng đến cường độ hoặc độ bền của hỗn hợp tạo thành. Xỉ quặng sắt, sản phẩm phụ của quá trình luyện quặng sắt, có thể được sử dụng theo cách tương tự. Sự kết hợp của chúng vào hỗn hợp bê tông có khả năng giảm phát thải khí nhà kính.

Nhưng Anna Surgenor, thuộc Hội đồng Công trình Xanh của Vương quốc Anh, lưu ý rằng mặc dù những sản phẩm phụ thải có thể giảm lượng carbon trong hỗn hợp bê tông, nhưng việc sử dụng chúng không phải lúc nào cũng đơn giản. “Có thể thay thế hàm lượng xi măng trong bê tông bằng các chất thải để giảm tác động carbon tổng thể. Tuy nhiên, có nhiều phép tính cần được xem xét trong suốt quá trình toàn bộ của công trình – những tính toán này bao gồm tính toán xem các vật liệu này được vận chuyển từ đâu. Nếu chúng được vận chuyển trên một khoảng cách dài, sử dụng nhiên liệu hóa thạch, thì việc sử dụng các vật liệu thay thế có thể không hợp lý từ góc độ giảm thiểu carbon tổng thể.”

H. While these technologies are all promising ideas, they are either unproven or based on materials that are not abundant. In their overview of innovation in the concrete industry, Felix Preston and Johanna Lehne of the UK’s Royal Institute of International Affairs reached the conclusion that, ‘Some novel cements have been discussed for more than a decade within the research community, without breaking through. At present, these alternatives are rarely as cost-effective as conventional cement, and they face raw-material shortages and resistance from customers.

Mặc dù những công nghệ này đều là những ý tưởng đầy hứa hẹn, nhưng chúng chưa được chứng minh hoặc dựa trên các vật liệu không phong phú. Trong phần tổng quan về sự đổi mới trong ngành công nghiệp bê tông, Felix Preston và Johanna Lehne thuộc Viện Quan hệ Quốc tế Hoàng gia Vương quốc Anh đã đưa ra kết luận rằng, “Một số loại xi măng mới đã được thảo luận trong hơn một thập kỷ trong cộng đồng nghiên cứu mà không có đột phá nào, vẫn dậm chân tại chỗ. Hiện tại, những giải pháp thay thế này không rẻ như xi măng thông thường, đồng thời chúng phải đối mặt với tình trạng thiếu nguyên liệu thô và sự phản đối của khách hàng.”

Giải cam 18 reading test 3 passage 3

giải cam 18 reading test 3 passage 1

Phân Tích Chi Tiết Đáp Án

Questions 1-4

Reading Passage 1 has eight sections, A-H.

Which section contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 1-4 on your answer sheet.

1. an explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete

2. a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found

3. an indication of how widely available the raw materials of concrete are

4. the belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material

Giải thích đáp án câu 1 – 4

1. an explanation of the industrial processes that create potential raw materials for concrete

Dựa vào các từ khóa: industrial processes, potential raw materials để xác định vị trí đoạn văn. Chú ý processes, materials đều ở số nhiều nên trong đoạn văn phải đề cập thông tin từ 2 process, material trở lên.

Fly ash and slag from iron ore are possible alternatives to cement in a concrete mix. Fly ash, a byproduct of coal-burning power plants, can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement, without harming the strength or durability of the resulting mix. Iron-ore slag, a byproduct of the iron-ore smelting process, can be used in a similar way.

Đoạn G

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • potential raw materials = possible alternatives (fly ash and slag)
 • the industrial processes = can be incorporated into concrete mixes to make up as much as 15 to 30% of the cement

Đoạn này đề cập đến fly ash, slag là nguyên liệu thay thế cho xi măng, đồng thời mô tả quy trình công nghiệp sử dụng fly ash, slag trong sản xuất bê tông thay cho xi măng.

=> Đáp án: G

2. a reference to the various locations where high-rise wooden buildings can be found

Dựa vào các từ khóa: various locations, high-rise wooden buildings để tìm vị trí đoạn văn. Chú ý locations ở số nhiều nên trong đoạn văn đề cập từ 2 location trở lên.

Recent years have seen the emergence of tall buildings constructed almost entirely from timber. Vancouver, Vienna and Brumunddal in Norway are all home to constructed tall, wooden buildings.

Đoạn D

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • various locations = Vancouver, Vienna and Brumunddal in Norway
 • where high-rise wooden buildings can be found = all home to constructed tall, wooden buildings

Đoạn này đề cập đến một loạt các địa điểm có những tòa nhà cao xây bằng gỗ: Vancouver, Vienna and Brumunddal

=> Đáp án: D

3. an indication of how widely available the raw materials of concrete are

Dựa vào các từ khóa: widely available, raw materials of concrete để tìm vị trí đoạn văn

Not only are the ingredients of concrete relatively cheap and found in abundance in most places around the globe, the stuff itself has marvellous properties.

Đoạn C

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • widely available = found in abundance in most places around the world
 • the raw material of concrete = the ingredients of concrete

Đoạn này đề cập đến việc những nguyên liệu dùng cho bê tông thì khá rẻ và có thể tìm được ở khắp mọi nơi trên thế giới với số lượng lớn.

=> Đáp án: C

4. the belief that more high-rise wooden buildings are needed before wood can be regarded as a viable construction material

Dựa vào các từ khóa: high-rise wooden buildings, regarded as a viable construction material để tìm vị trí đoạn văn

But even treated wood has its limitations and only when a wider range of construction projects has been proven in practice will it be possible to see wood as a real alternative to concrete in constructing tall buildings.

Đoạn F

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • high-rise wooden buildings = tall buildings
 • a viable construction material = a real alternative to concrete
 • wood can be regarded as….. = to see wood as….

Đoạn văn nói rằng chỉ khi nhiều dự án xây dựng hơn trong thực tế thì gỗ mới có thể được coi là vật liệu thay thế thực sự cho bê tông trong xây dựng nhà cao tầng.

=> Đáp án: F

Questions 5-8

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 5-8 on your answer sheet.

Making buildings with wood
Wood is a traditional building material, but current environmental concerns are encouraging 5…………….to use wood in modern construction projects. Using wood, however, has its challenges. For example, as 6…………..in the atmosphere enters wood, it increases in size. In addition, wood is prone to pests and the risk of fire is greater. However, wood can be turned into a better construction material if it is treated and combined with other materials. In one process, 7…………….of solid wood are glued together to create building blocks. These blocks are lighter than concrete and steel but equal them in strength. Experts say that wooden buildings are an improvement on those made of concrete and steel in terms of the 8………….with which they can be constructed and how much noise is generated by the process.

Giải thích đáp án câu 5 – 8

5. Wood is a traditional building material, but current environmental concerns are encouraging ….…………….to use wood in modern construction projects => Từ cần điền là danh từ chỉ những người được khuyến khích sử dụng gỗ trong các dự án xây dựng hiện đại.

Making buildings from wood may seem like a rather medieval idea, but climate change is driving architects to turn to treated timber as a possible resource.

Đoạn D

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • traditional = rather medieval
 • environmental concerns = climate change
 • are encouraging = is driving
 • wood = treated timber

=> Từ cần điền: architects

6. For example, as ….…………..in the atmosphere enters wood, it increases in size. In addition, wood is prone to pests and the risk of fire is greater. => Từ cần điền là danh từ chỉ một thành phần trong không khí khiến gỗ tăng kích thước khi tiếp xúc

Wood expands as it absorbs moisture from the air and is susceptible to pests, not to mention fire.

Đoạn E

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • in the atmosphere = from the air
 • enters = absorbs
 • increase = expands
 • is prone to = is susceptible to

=> Từ cần điền: moisture

7. However, wood can be turned into a better construction material if it is treated and combined with other materials. In one process, ……………….of solid wood are glued together to create building blocks => Từ cần điền là danh từ chỉ những phần của gỗ nguyên tấm được dán lại với nhau

But treating wood and combining it with other materials can improve its properties. Cross-laminated timber is engineered wood. An adhesive is used to stick layers of solid-sawn timber together, crosswise, to form building blocks.

Đoạn E

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • glued together = adhesive = to stick
 • solid wood = solid-sawn timber
 • to create building blocks = to form building blocks
 • can be turned into a better construction material = can improve its properties

=> Từ cần điền: layers

8. Experts say that wooden buildings are an improvement on those made of concrete and steel in terms of the ….………….with which they can be constructed and how much noise is generated by the process. => Từ cần điền là danh từ chỉ một tiêu chí mà các tòa nhà xây bằng gỗ vượt trội hơn so với bê tông hay thép

Construction experts say that wooden buildings can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel and the process, it seems, is quieter.

Đoạn E

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • an improvement on those made of concrete and steel = can be constructed at a greater speed than ones of concrete and steel
 • experts = construction experts

=> Từ cần điền: speed

Questions 9-13

Look at the following statements (Questions 9-13) and the list of people below.

Match each statement with the correct person, A, B, C or D.

Write the correct letter, A, B, C or D, in boxes 9-13 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

9. The environmental advantage of cement alternatives may not be as great as initially assumed.

10. It would be hard to create a construction alternative to concrete that offers so many comparable benefits.

11. Worries about the environment have led to increased interest in wood as a construction material.

12. Expense has been a factor in the negative response to the development of new cements.

13. The environmental damage caused by concrete is due to it being produced in large quantities.

List of People
A Chris Cheeseman
B Markus Mannstrom
C Anna Surgenor
D Felix Preston and Johanna Lehne

Giải thích đáp án câu 9 -13

9. The environmental advantage of cement alternatives may not be as great as initially assumed.

But Anna Surgenor, of the UK’s Green Building Council, notes that although these waste products can save carbon in the concrete mix, their use is not always straightforward. ‘It’s possible to replace the cement content in concrete with waste products to lower the overall carbon impact. But there are several calculations that need to be considered across the entire life cycle of the building – these include factoring in where these materials are being shipped from. If they are transported over long distances, using fossil fuels, the use of alternative materials might not make sense from an overall carbon reduction perspective.

Đoạn G

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • environmental advantage = lower the overall carbon impact
 • cement alternatives = alternative materials
 • may not be as great as initially assumed = might not make sense from an overall carbon reduction perspective.

Ở đoạn này, Anna Surgenor có lưu ý rằng những sản phẩm thải này có thể làm giảm thiểu lượng cacbon trong bê tông trộn sẵn nhưng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nếu được vận chuyển một quãng đường xa bằng nhiên liệu hóa thạch thì việc sử dụng những nguyên nhiên liệu thay thế có lẽ không khả quan xét về phương diện giảm thiểu lượng cacbon.

=> Đáp án: C. Anna Surgenor

10. It would be hard to create a construction alternative to concrete that offers so many comparable benefits.

According to Cheeseman, all these factors together make concrete hard to beat. ‘Concrete is amazing stuff. Making anything with similar properties is going to be very difficult.

Đoạn C

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • hard = very difficult
 • comparable benefits = similar properties
 • create = making

Theo Cheeseman, tất cả những yếu tố này cùng nhau làm cho bê tông trở nên khó bị đánh bại. “Bê tông là thứ tuyệt vời. Việc tạo ra bất cứ điều gì có các đặc tính tương tự sẽ rất khó.”

=> Đáp án: A. Chris Cheeseman

11. Worries about the environment have led to increased interest in wood as a construction material.

Stora Enso is Europe’s biggest supplier of cross-laminated timber, and its vice-president Markus Mannstrom reports that the company is seeing increasing demand globally for building in wood, with climate change concerns the key driver

Đoạn F

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • worries about the environment = climate change concerns
 • increased interest in wood as a construction material = increasing demand globally for building in wood

Ở đoạn này, Markus Mannström báo cáo rằng công ty Stora Enso chứng kiến sự gia tăng vượt bậc trên toàn cầu về nhu cầu xây nhà bằng gỗ với lý do chính là những mối lo ngại về thay đổi khí hậu.

=> Đáp án: B. Markus Mannstrom

12. Expense has been a factor in the negative response to the development of new cements.

In their overview of innovation in the concrete industry, Felix Preston and Johanna Lehne of the UK’s Royal Institute of International Affairs reached the conclusion that, ‘Some novel cements have been discussed for more than a decade within the research community, without breaking through. At present, these alternatives are rarely as cost-effective as conventional cement, and they face raw-material shortages and resistance from customers.

Đoạn H

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • expense = rarely as cost-effective as
 • new cements = novel cements
 • negative responses = face raw-material shortages and resistance from customers

Ở đoạn này, Felix Preston và Johanna Lehne đã đưa ra kết luận rằng trong nhiều thập kỷ qua, có rất nhiều loại xi măng mới đã được mang ra thảo luận trong cộng đồng nghiên cứu ngành công nghiệp sản xuất bê tông nhưng vẫn chưa có bước đột phá nào. Và giá thành đắt đỏ là một trong các nguyên nhân dẫn đến sự dậm chân tại chỗ này, bên cạnh các lý do như thiếu nguồn nguyên liệu thô hay vấp phải sự phản đối của khách hàng.

=> Đáp án: D. Felix Preston and Johanna Lehne

13. The environmental damage caused by concrete is due to it being produced in large quantities.

Chris Cheeseman, an engineering professor at Imperial College London, says the key thing to consider is the extent to which concrete is used around the world and is likely to continue to be used. ‘Concrete is not a high-carbon product. Cement is high carbon, but concrete is not. But it is the scale on which it is used that makes it high carbonThe sheer scale of manufacture is so huge, that is the issue.”

Đoạn B

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • being produced in large quantities = the sheer scale of manufacture is so huge
 • environmental damage caused by concrete = makes it high carbon + the issue

Ở đoạn B, Chris Cheeseman chia sẻ về việc vấn đề mấu chốt nằm ở quy mô tiêu thụ bê tông trên toàn thế giới quá lớn nên phải cần nhiều xi măng mà xi măng có hàm lượng carbon cao, vì vậy gây ra những tác động xấu đến môi trường.

=> Đáp án: A. Chris Cheeseman

List Từ Vựng Hay Trong Bài Đọc

Một số từ vựng nên học trong IELTS Reading Cam 18 Test 3 Passage 1: Materials To Take Us Beyond Concrete

scramble sự tranh giành
abundance sự phong phú, sự dư dả
byproduct  sản phẩm phụ
resistance sự phản đối, sự chống đối
to soar tăng mạnh
to aggravate làm tồi tệ, trầm trọng hơn
to underpin làm nền, củng cố
sheer (adj) hoàn toàn, tuyệt đối
mouldable (adj) có thể đúc khuôn được
susceptible (adj) dễ bị ảnh hưởng
medieval (adj) thời trung cổ
straightforward (adj) đơn giản

Sách luyện thi ielts

Giải cam 18 reading test 3 passage 2