Giải cam 18 reading test 2 passage 3

Giải cam 18 reading test 2 passage 3

An Ideal City

Leonardo da Vinci’s ideal city was centuries ahead of its time

Thành phố lý tưởng của Leonardo da Vinci đi trước thời đại hàng thế kỷ

The word ‘genius’ is universally associated with the name of Leonardo da Vinci. A true Renaissance man, he embodied scientific spirit, artistic talent and humanist sensibilities. Five hundred years have passed since Leonardo died in his home at Chateau du Clos Luce, outside Tours, France. Yet far from fading into insignificance, his thinking has carried down the centuries and still surprises today.

Từ ‘thiên tài’ thường được gắn liền với tên của Leonardo da Vinci. Là một người đàn ông thuộc thời Phục hưng, ông là hiện thân của tinh thần khoa học, tài năng nghệ thuật và sự nhạy cảm về chủ nghĩa nhân văn. Năm trăm năm đã trôi qua kể từ khi Leonardo qua đời tại nhà riêng ở Chateau du Clos Luce, ngoại ô Tours, Pháp.  Nhưng thay vì trở nên vô nghĩa, tư tưởng của ông đã tồn tại qua các thế kỷ và vẫn gây ngạc nhiên cho chúng ta ngày nay.

The Renaissance marked the transition from the 15th century to modernity and took place after the spread of the plague in the 14th century, which caused a global crisis resulting in some 200 million deaths across Europe and Asia. Today, the world is on the cusp of a climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and death, if left unaddressed. Then, as now, radical solutions were called for to revolutionise the way people lived and safeguard humanity against catastrophe

Thời kỳ Phục hưng đánh dấu sự chuyển đổi từ thế kỷ 15 sang hiện đại và diễn ra sau sự lây lan của bệnh dịch hạch vào thế kỷ 14, gây ra một cuộc khủng hoảng toàn cầu dẫn đến khoảng 200 triệu người chết trên khắp châu Âu và châu Á. Ngày nay, thế giới đang ở đỉnh điểm của một cuộc khủng hoảng khí hậu, được dự đoán là sẽ gây ra tình trạng di dân, tuyệt chủng và tử vong trên diện rộng nếu không được giải quyết. Sau thời đó, cũng giống như bây giờ, cần có những giải pháp triệt để để cách mạng hóa cách con người sống và bảo vệ loài người khỏi thảm họa.

Around 1486 – after a pestilence that killed half the population in Milan, Italy – Leonardo turned his thoughts to urban planning problems. Following a typical Renaissance trend, he began to work on an ‘ideal city’ project, which – due to its excessive costs – would remain unfulfilled. Yet given that unsustainable urban models are a key cause of global climate change today, it’s only natural to wonder how Leonardo might have changed the shape of modem cities

Khoảng năm 1486 – sau một trận dịch bệnh giết chết một nửa dân số ở Milan, Ý – Leonardo bắt đầu quan tâm đến các vấn đề quy hoạch đô thị. Theo xu hướng điển hình của thời Phục hưng, ông bắt đầu thực hiện dự án “thành phố lý tưởng”, dự án này – do chi phí quá cao – vẫn chưa được hoàn thành. Tuy nhiên, do các mô hình đô thị không bền vững là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu toàn cầu ngày nay, việc tự hỏi Leonardo có thể làm thay đổi hình dạng của các thành phố hiện đại như thế nào cũng là điều hợp lý.

Although the Renaissance is renowned as an era of incredible progress in art and architecture, it is rarely noted that the 15th century also marked the birth of urbanism as a true academic discipline. The rigour and method behind the conscious conception of a city had been largely missing in Western thought until the moment when prominent Renaissance men pushed forward large-scale urban projects in Italy, such as the reconfiguration of the town of Pienza and the expansion of the city of Ferrara. These works surely inspired Leonardo’s decision to rethink the design of medieval cities, with their winding and overcrowded streets and with houses piled against one another.

Mặc dù thời Phục hưng nổi tiếng là thời đại của sự tiến bộ đáng kinh ngạc trong nghệ thuật và kiến trúc, nhưng hiếm khi được ghi nhận rằng thế kỷ 15 cũng đánh dấu sự ra đời của chủ nghĩa đô thị như một môn học thực sự. Sự chặt chẽ và phương pháp đằng sau quan niệm có ý thức về một thành phố phần lớn đã bị thiếu trong tư tưởng phương Tây cho đến thời điểm khi những  nhân vật nổi tiếng thời Phục hưng thúc đẩy các dự án đô thị quy mô lớn ở Ý, chẳng hạn như tái cấu trúc thị trấn Pienza và mở rộng thành phố của Ferrara. Những công trình này chắc chắn đã truyền cảm hứng cho quyết định của Leonardo trong việc suy nghĩ lại về thiết kế của các thành phố thời trung cổ, với những con đường quanh co và đông đúc cùng những ngôi nhà chồng chất lên nhau.

It is not easy to identify a coordinated vision of Leonardo’s ideal city because of his disordered way of working with notes and sketches. But from the largest collection of Leonardo’s papers ever assembled, a series of innovative thoughts can be reconstructed regarding the foundation of a new city along the Ticino River, which runs from Switzerland into Italy and is 248 kilometres long. He designed the city for the easy transport of goods and clean urban spaces, and he wanted a comfortable and spacious city, with well-ordered streets and architecture. He recommended ‘high, strong walls’, with ‘towers and battlements of all necessary and pleasant beauty’.

Không dễ để xác định được tầm nhìn  có tổ chức về thành phố lý tưởng của Leonardo vì cách làm việc bừa bộn của ông với các ghi chú và bản phác thảo. Nhưng từ bộ sưu tập lớn nhất các bài báo của Leonardo từng được tập hợp lại, có thể xây dựng lại một loạt các ý tưởng sáng tạo liên quan đến việc xây dựng một thành phố mới dọc theo sông Ticino, chạy từ Thụy Sĩ đến Ý và dài 248 km. Ông đã thiết kế thành phố để thuận tiện vận chuyển hàng hóa và tạo ra không gian đô thị sạch sẽ, đồng thời ông muốn có một thành phố thoải mái và rộng rãi, với các đường phố và kiến trúc ngăn nắp. Ông ấy đề xuất ‘những bức tường cao, vững chắc’, với ‘các tháp và thành lũy có tất cả vẻ đẹp cần thiết và dễ chịu”.

His plans for a modem and ‘rational’ city were consistent with Renaissance ideals. But, in keeping with his personality, Leonardo included several innovations in his urban design. Leonardo wanted the city to be built on several levels, linked with vertical outdoor staircases. This design can be seen in some of today’s high-rise buildings but was unconventional at the
time. Indeed, this idea of taking full advantage of the interior spaces wasn’t implemented until the 1920s and 1930s, with the birth of the Modernist movement.

Kế hoạch của ông ấy về một thành phố hiện đại và “hợp lý” thì phù hợp với những ý tưởng thời Phục hưng. Nhưng, để vẫn giữ được cá tính của mình, Leonardo đã thêm nhiều sự đổi mới trong thiết kế đô thị của mình. Leonardo muốn thành phố được xây dựng thành nhiều tầng, được kết nối với những cầu thang thẳng đứng bên ngoài. Thiết kế này có thể được nhìn thấy trong nhiều tòa nhà cao tầng ngày nay nhưng lại khác thường vào thời kì đó. Thực sự, ý tưởng tận dụng triệt để không gian bên trong vẫn chưa được thực hiện cho đến những năm 1029 và 1930 với sự ra đời của chủ nghĩa tân thời.
While in the upper layers of the city, people could walk undisturbed between elegant palaces and streets, the lower layer was the place for services, trade, transport and industry. But the true originality of Leonardo’s vision was its fusion of architecture and engineering. Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canals throughout the city. The canals, regulated by clocks and basins, were supposed to make it easier for boats to navigate inland. Leonardo also thought that the width of the streets ought to match the average height of the adjacent houses: a rule still followed in many contemporary cities across Italy, to allow access to sun and reduce the risk of damage from earthquakes.

Trong khi ở những tầng bên trên của thành phố, con người có thể đi bộ thoải mái giữa các cung điện trang nhã và những con đường, tầng bên dưới là khu vực cho các dịch vụ, thương mại, giao thông và công nghiệp. Nhưng tính độc đáo thật sự trong tầm nhìn của Leonardo là sự kết hợp giữa kiến trúc và kỹ thuật, Leonardo đã thiết kế những nhà máy thủy điện mở rộng nhằm xây dựng những kênh đào trong thành phố. Những kênh đào, được điều chỉnh bởi đồng hồ và bể chứa, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền đi lại trong đất liền. Leonardo cũng suy nghĩ rằng chiều rộng của những con đường phải khớp với chiều cao trung bình của các căn nhà liền kề nhau: một quy luật vẫn còn được áp dụng trong nhiều thành phố khắp nước Ý ngày nay, để đón ánh nắng Mặt trời và giảm nguy cơ thiệt hại do động đất.

Although some of these features existed in Roman cities, before Leonardo’s drawings there had never been a multi-level, compact modem city which was thoroughly technically conceived. Indeed, it wasn’t until the 19th century that some of his ideas were applied. For example, the subdivision of the city by function- with services and infrastructures located in the lower levels and wide and well-ventilated boulevards and walkways above for residents- is an idea that can be found in Georges-Eugene Haussmann’s renovation of Paris under Emperor Napoleon III between 1853 and 1870.

Mặc dù một vài đặc trưng này đã tồn tại trong các thành phố thời La Mã trước khi có những bản vẻ của Leonardo thì người ta chưa bao giờ hình dung về một thành phố hiện đại, nhiều tầng, nhỏ gọn thật kĩ lưỡng về mặt kĩ thuật như vậy. Thực sự, đến thế kỉ 19 thì một vài ý tưởng của ông ấy mới được áp dụng. Ví dụ, sự chia nhỏ thành phố theo chức nắng – với dịch vụ và cơ sở hạ tầng nằm ở các tầng thấp hơn và những đại lộ rộng rãi & thông thoáng và những lối đi bộ bên trên dành cho cư dân – một ý tưởng có thể được tìm thấy trong dự án đổi mới Paris của Georges-Eugene Haussmann dưới thời Vua Napoleon III từ 1853 đến 1870.
Today, Leonardo’s ideas are not simply valid, they actually suggest a way forward for urban planning. Many scholars think that the compact city, built upwards instead of outwards, integrated with nature (especially water systems), with efficient transport infrastructure, could help modem cities become more efficient and sustainable. This is yet another reason why Leonardo was aligned so closely with modem urban planning and centuries ahead of his time.

Ngày nay, những ý tưởng của Leonardo không chỉ phù hợp mà nó thực sự đã đưa ra một bước tiến về quy hoạch đô thị. Nhiều học giả tin rằng một thành phố nhỏ gọn, được xây dựng lên cao thay vì xây rộng ra, tích hợp với thiên nhiên (đặc biệt hệ thống nước), với cơ sở hạ tầng giao thông hữu dụng có thể giúp những thành phố hiện đại trở nên hiệu quả và bền vững hơn. Điều này là lí do tại sao những ý tưởng của Leonardo lại cực kì phù hợp với quy hoạch đô thị hiện đại và đi trước thời đại nhiều thế kỉ như vậy.

Giải cam 18 reading test 2 passage 2

Phân Tích Chi Tiết Đáp Án

Questions 27–33

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 27-33 on your answer sheet, write

TRUE              if the statement agrees with the information

FALSE            if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

27. People first referred to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago.

28. The current climate crisis is predicted to cause more deaths than the plague.

29. Some of the challenges we face today can be compared to those of earlier times.

30. Leonardo da Vinci’s ‘ideal city’ was constructed in the 15th century.

31. Poor town planning is a major contributor to climate change.

32. In Renaissance times, local people fought against the changes to Pienza and Ferrara.

33. Leonardo da Vinci kept a neat, organised record of his designs.

Giải thích đáp án câu 27 – 33

27. People first referred to Leonardo da Vinci as a genius 500 years ago.

Dựa vào từ khóa: genius, 500 years để tìm vị trí đoạn văn

The word ‘genius’ is universally associated with the name of Leonardo da Vinci. A true Renaissance man, he embodied scientific spirit, artistic talent and humanist sensibilities. Five hundred years have passed since Leonardo died in his home at Chateau du Clos Luce, outside Tours, France

Đoạn 1

Đoạn này nói rằng: Từ ‘thiên tài’ được gắn liền với tên tuổi của Leonardo da Vinci. 500 năm đã trôi qua kể từ khi Leonardo qua đời tại nhà riêng ở Chateau du Clos Luce, ngoại ô Tours, Pháp →  họ chỉ nhắc đến ông qua đời 500 năm trước chứ không nói đến khi nào ông ấy được gọi là thiên tài.

-> Đáp án: NOT GIVEN

28. The current climate crisis is predicted to cause more deaths than the plague.

Dựa vào các từ khóa: climate crisis, deaths, plague để tìm vị trí đoạn văn

The Renaissance marked the transition from the 15th century to modernity and took place after the spread of the plague in the 14th century, which caused a global crisis resulting in some 200 million deaths across Europe and Asia. Today, the world is on the cusp of a climate crisis, which is predicted to cause widespread displacement, extinctions and death, if left unaddressed.

Đoạn 2

Đoạn này nói rằng: Ngày nay, thế giới đang trên đỉnh của một cuộc khủng hoảng khí hậu, được dự đoán sẽ gây ra sự dịch chuyển, tuyệt chủng và cái chết trên diện rộng nếu không được giải quyết chứ không so sánh số người tử vong với bệnh dịch đã từng xảy ra.

-> Đáp án: NOT GIVEN

29. Some of the challenges we face today can be compared to those of earlier times.

Then, as now, radical solutions were called for to revolutionise the way people lived and safeguard humanity against catastrophe

Đoạn 2

Đoạn này nói rằng: Cũng như bây giờ, cần các giải pháp triệt để để cách mạng hóa cách con người sống và bảo vệ nhân loại trước thảm họa -> Cả thời gian đó và bây giờ đều cần những biện pháp khắc phục những khó khăn

-> Đáp án: TRUE

30. Leonardo da Vinci’s ‘ideal city’ was constructed in the 15th century.

Dựa vào từ khóa: ideal city, the 15th century để tìm vị trí đoạn văn

Around 1486 – after a pestilence that killed half the population in Milan, Italy – Leonardo turned his thoughts to urban planning problems. Following a typical Renaissance trend, he began to work on an ‘ideal city’ project, which – due to its excessive costs – would remain unfulfilled.

Đoạn 3

Đoạn này nói rằng rằng: năm 1486 – sau một trận dịch bệnh giết chết một nửa dân số ở Milan, Ý – Leonardo bắt đầu quan tâm đến các vấn đề quy hoạch đô thị dự án thành phố lý tưởng của Leonardo, nhưng vì chi phí quá cao nên nó vẫn chưa được thực hiện.

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the 15th century = around 1486
 • was constructed # remain unfulfilled

-> Đáp án: FALSE

31. Poor town planning is a major contributor to climate change.

Yet given that unsustainable urban models are a key cause of global climate change today, it’s only natural to wonder how Leonardo might have changed the shape of modem cities

Đoạn 3

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • poor town planning = unsustainable urban models
 • major contributor = key cause
 • climate change = global climate change

=> Đáp án: TRUE

32. In Renaissance times, local people fought against the changes to Pienza and Ferrara.

Dựa vào các từ khóa: Renaissance, Pienza, Ferrara để tìm vị trí đoạn văn

The rigour and method behind the conscious conception of a city had been largely missing in Western thought until the moment when prominent Renaissance men pushed forward large-scale urban projects in Italy, such as the reconfiguration of the town of Pienza and the expansion of the city of Ferrara

Đoạn 4

Đoạn này nói rằng: những người có tiếng trong thời kỳ Phục Hưng ủng hộ những dự án có quy mô lớn ở Ý, ví dụ như tái cơ cấu đô thị Pienza và mở rộng thành phố Ferrara, nhưng không đề cập tới quan điểm của người địa phương là ủng hộ hay phản đối.

-> Đáp án: NOT GIVEN

33. Leonardo da Vinci kept a neat, organised record of his designs.

It is not easy to identify a coordinated vision of Leonardo’s ideal city because of his disordered way of working with notes and sketches.

Đoạn 5

Đoạn này nói rằng không dễ dàng để xác định được tầm nhìn của Leonard dành cho thành phố lý tưởng của ông, bởi vì sự bừa bộn trong cách ông làm việc với ghi chú và bản phác thảo.

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • neat, organised # disordered way
 • record of his design = notes and sketches

=> Đáp án: FALSE

Questions 34-40

Complete the summary below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 34-40 on your answer sheet

Leonardo da Vinci’s ideal city
A collection of Leonardo da Vinci’s paperwork reveals his design of a new city beside the Ticino River. This was to provide better 34……….for trade and a less polluted environment. Although Leonardo da Vinci’s city shared many of the ideals of his time, some of his innovations were considered unconventional in their design. They included features that can be seen in some tower blocks today, such as 35………..on the exterior of a building. Leonardo da Vinci wasn’t only an architect. His expertise in 36……………was evident in his plans for artificial canals within his ideal city. He also believed that the height of houses should relate to the width of streets in case earthquakes occurred. The design of many cities in Italy today follows this 37…………… While some cities from 38……………times have aspects that can also be found in Leonardo’s designs, his ideas weren’t put into practice until long after his death. 39……….. is one example of a city that was redesigned in the 19th century in the way that Leonardo had envisaged. His ideas are also relevant to today’s world, where building 40………… no longer seems to be the best approach.

Giải thích đáp án câu 34 – 40

34. A collection of Leonardo da Vinci’s paperwork reveals his design of a new city beside the Ticino River. This was to provide better …..……….for trade and a less polluted environment -> Từ cần điền là danh từ chỉ 1 cái gì đó mà được cung cấp tốt hơn cho giao thương hàng hóa

Dựa vào các từ khóa: collection of Leonardo da Vinci’s paperwork, a new city, Ticino River, les polluted environment để tìm vị trí đoạn văn.

But from the largest collection of Leonardo’s papers ever assembled, a series of innovative thoughts can be reconstructed regarding the foundation of a new city along the Ticino River, which runs from Switzerland into Italy and is 248 kilometres long. He designed the city for the easy transport of goods and clean urban spaces, and he wanted a comfortable and spacious city, with well-ordered streets and architecture.

Đoạn 5

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • trade = transport of goods
 • less polluted environment = clean urban spaces

=> Từ cần điền: transport

35. Although Leonardo da Vinci’s city shared many of the ideals of his time, some of his innovations were considered unconventional in their designThey included features that can be seen in some tower blocks today, such as….…………..on the exterior of a building -> Từ cần điền là danh từ chỉ 1 cái gì đó bên ngoài các tòa nhà cao tầng ngày nay

Dựa vào các từ khóa: innovations, unconventional, tower blocks today để tìm vị trí bài đọc

His plans for a modem and ‘rational’ city were consistent with Renaissance ideals. But, in keeping with his personality, Leonardo included several innovations in his urban design. Leonardo wanted the city to be built on several levels, linked with vertical outdoor staircases. This design can be seen in some of today’s high-rise buildings but was unconventional at the time

Đoạn 6

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • shared many of the ideals of his time = consistent with Renaissance ideals
 • tower blocks today = today’s high-rise buildings
 • exterior = outdoor

=> Từ cần điền: staircases

36. Leonardo da Vinci wasn’t only an architect. His expertise in ………………was evident in his plans for artificial canals within his ideal city => Từ cần điền là danh từ chỉ 1 chuyên môn nào đó ngoài kiến trúc sư của Leonardo da Vinci

Dựa vào các từ khóa: architect, artificial canals để tìm vị trí đoạn văn

But the true originality of Leonardo’s vision was its fusion of architecture and engineering. Leonardo designed extensive hydraulic plants to create artificial canals throughout the city

Đoạn 7

Đoạn này nói rằng: tính độc đáo trong tầm nhìn của Leonardo là sự kết hợp giữa kiến trúc và kỹ thuật, được thể hiện qua việc thiết kế những nhà máy thủy điện nhằm xây dựng những kênh đào trong thành phố -> Ông ấy không chỉ là 1 kiến trúc sư mà còn có chuyên môn trong kỹ thuật được thấy rõ thông qua những kế hoạch về kênh đào trong thành phố lý tưởng của ông ấy.

=> Từ cần điền: engineering

37. He also believed that the height of houses should relate to the width of streets in case earthquakes occurred. The design of many cities in Italy today follows this ….……………=> Từ cần điền là danh từ chỉ 1 cái gì đó mà các thành phố ở Ý bây giờ vẫn còn làm theo

Dựa vào các từ khóa: the height of houses, the width of streets, earthquakes, cities in Italy today để tìm vị trí đoạn văn

Leonardo also thought that the width of the streets ought to match the average height of the adjacent housesa rule still followed in many contemporary cities across Italy, to allow access to sun and reduce the risk of damage from earthquakes.

Đoạn 7

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the height of houses = the average height of the adjacent house
 • the width of streets = the width of streets
 • relate to = match
 • cities in Italy today = contemporary cities across Italy
 • in case earthquake occurred = reduce the risk of damage from earthquakes
 • follows = followed in

=> Từ cần điền: rule

38. While some cities from …………………times have aspects that can also be found in Leonardo’s designs, his ideas weren’t put into practice until long after his death => Từ cần điền là danh từ chỉ 1 thời kì nào đó

Although some of these features existed in Roman cities, before Leonardo’s drawings there had never been a multi-level, compact modern city which was thoroughly technically conceived. Indeed, it wasn’t until the 19th century that some of his ideas were applied.

Đoạn 8

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • while = although
 • aspects = features
 • can be found in = existed in
 • put into practice = applied

=> Từ cần điền: Roman

39. …………….. is one example of a city that was redesigned in the 19th century in the way that Leonardo had envisaged. => Từ cần điền là danh từ chỉ 1 thành phố nào đó ở thế kỉ 19 được tái thiết theo cách của Leonardo nghĩ ra

Dựa vào các từ khóa: redesigned, 19th century, one example of a city để tìm vị trí đoạn văn

For example, the subdivision of the city by function – with services and infrastructures located in the lower levels and wide and well-ventilated boulevards and walkways above for residents – is an idea that can be found in Georges-Eugène Haussmann’s renovation of Paris under Emperor Napoleon III between 1853 and 1870.

Đoạn 8

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • redesigned = renovation
 • the 19th century = between 1853 and 1870

=> Từ cần điền: Paris

40. His ideas are also relevant to today’s world, where building ….………… no longer seems to be the best approach. => Từ cần điền là trạng từ

Today, Leonardo’s ideas are not simply valid, they actually suggest a way forward for urban planning. Many scholars think that the compact city, built upwards instead of outwards, integrated with nature (especially water systems), with efficient transport infrastructure, could help modern cities become more efficient and sustainable

Đoạn 9

Đối chiếu các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • relevant = not simply valid
 • today’s world = modern
 • no longer seems to be the best = instead of

Đoạn này nói rằng: Ngày nay, những ý tưởng của Leonardo không chỉ phù hợp mà nó thực sự đã đưa ra một bước tiến về quy hoạch đô thị. Nhiều học giả tin rằng một thành phố nhỏ gọn, được xây dựng lên cao thay vì xây rộng ra có thể giúp những thành phố hiện đại trở nên hiệu quả và bền vững hơn.

=> Từ cần điền: outwards

List Từ Vựng Hay Trong Bài Đọc

Một số từ vựng nên học trong IELTS Reading Cambridge 18 Test 2 Passage 3: An Ideal City

sensibility sự cảm thụ, nhạy cảm (trong nghệ thuật, âm nhạc,…)
plague dịch bệnh
pestilence bệnh truyền nhiễm
displacement  sự rời chỗ
reconfiguration sự tái cấu trúc
discipline môn học/ kỉ luật
fusion sự kết hợp
subdivision sự chia nhỏ
to embody là hiện thân của
to revolutionize cách mạng hóa
to take advantage of something tận dụng cái gì đó
radical (adj) căn bản/ triệt để/ cấp tiến
renowned (adj) nổi tiếng, lừng danh
medieval (adj)  thuộc thời kì Trung Cổ
unconventional (adj) khác thường, trái với truyền thống
be on the cusp of something ở giai đoạn đỉnh điểm hoặc tình huống sắp có sự thay đổi
be centuries ahead of its time đi trước thời đại hàng thế kỷ

Giải cam 18 reading test 2 passage 1

Sách luyện thi ielts

ieltsboosting
ieltsboosting
Articles: 231