Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7 mà không làm thay đổi nghĩa của câu gốc có thể được thực hiện thông qua các phương pháp sau:

 1. Sử dụng từ đồng nghĩa: Thay thế các từ trong câu gốc bằng các từ đồng nghĩa
 2. Loại bỏ các từ không cần thiết: Rút gọn câu bằng cách loại bỏ các từ không cần thiết
 3. Chuyển đổi giữa câu chủ động và câu bị động: Ví dụ, “John ate an apple” có thể được viết lại thành “An apple was eaten by John”
 4. Chia nhỏ các câu dài: Đôi khi, việc chia nhỏ một câu dài thành nhiều câu ngắn hơn có thể giúp giữ nguyên nghĩa
 5. Tham khảo công cụ viết lại câu: Có nhiều công cụ trực tuyến như QuillBot và Grammarly có thể giúp Bạn có thêm ý tưởng khi làm bài tập viết lại câu

Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Cấu trúc 1: It + be + adj + (+ for sb) + to do sth

Bài tập: 

 1. It is essential for you to complete your homework on time.
 2. It is challenging for beginners to learn a new language.
 3. It is important for children to eat a balanced diet.
 4. It is beneficial for employees to take regular breaks during work.
 5. It is necessary for students to attend all classes.

Đáp án:

 1. Completing your homework on time is essential.
 2. Learning a new language is challenging, especially for beginners.
 3. Eating a balanced diet is important, especially for children.
 4. Taking regular breaks during work is beneficial for employees.
 5. Attending all classes is necessary for students.

Cấu trúc 2: Not only …. but also

Cách sử dụng cấu trúc Not only …. but also

 1. Đặt “not only” ngay trước phần tử đầu tiên bạn muốn nhấn mạnh.
 2. Đặt “but also” ngay trước phần tử thứ hai bạn muốn nhấn mạnh.

Ví dụ:

 • “She is not only intelligent but also hard-working.” (Cô ấy không chỉ thông minh mà còn chăm chỉ.)
 • “I not only study hard but also play hard.” (Tôi không chỉ học hành chăm chỉ mà còn chơi hết mình.)

Để nhấn mạnh hơn, bạn có thể đặt “not only” ở đầu câu. Khi làm như vậy, chúng ta đảo ngữ giữa chủ ngữ và động từ:

 • Not only is she intelligent, but also hard-working.” (Không chỉ thông minh, cô ấy còn chăm chỉ.)
 • Not only do I study hard, but also play hard.” (Không chỉ tôi học hành chăm chỉ, mà tôi còn chơi hết mình.)

Bài tập:

 1. She is a talented singer. She is an excellent dancer.
 2. He is a skilled programmer. He is a creative designer.
 3. The concert was entertaining. The dance performance was captivating.
 4. The book is informative. The illustrations are beautiful.
 5. The team won the championship. They set a new record.

Đáp án:

 1. Not only is she a talented singer, but she is also an excellent dancer.
 2. He is not only a skilled programmer but also a creative designer.
 3. The concert was not only entertaining but also the dance performance was captivating.
 4. The book is not only informative but also has beautiful illustrations.
 5. Not only did the team win the championship, but they also set a new record.

Quy tắc thêm s es

viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

Cấu trúc 3: It takes + O + time + to V => S + spend + time + V-ing

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. It takes me two hours to finish this report.
 2. It takes her three days to read that book.
 3. It takes them a week to prepare for the presentation.
 4. It takes him 30 minutes to commute to work.
 5. It takes us one hour to complete the workout.

Đáp án

 1. I spend two hours finishing this report.
 2. She spends three days reading that book.
 3. They spend a week preparing for the presentation.
 4. He spends 30 minutes commuting to work.
 5. We spend one hour completing the workout.

Cấu trúc 4: Prefer + V-ing + something + to V-ing + something => Would rather + V + something + than + V + something (thích làm gì hơn làm gì)

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. I prefer eating pizza to cooking dinner.
 2. She prefers reading books to watching TV.
 3. He prefers playing football to studying.
 4. We prefer traveling by train to flying.
 5. They prefer listening to music to doing homework.

Đáp án

 1. I would rather eat pizza than cook dinner.
 2. She would rather read books than watch TV.
 3. He would rather play football than study.
 4. We would rather travel by train than fly.
 5. They would rather listen to music than do homework.

Cấu trúc 5: S + be + too + adj + (for someone) + to + V =>S + be + so + adj + that + S + can’t + V

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. The book is too difficult for me to understand.
 2. The music is too loud for her to concentrate.
 3. The suitcase is too heavy for him to carry.
 4. The room is too dark for us to read.
 5. The movie is too scary for them to watch.

Đáp án

 1. The book is so difficult that I can’t understand it.
 2. The music is so loud that she can’t concentrate.
 3. The suitcase is so heavy that he can’t carry it.
 4. The room is so dark that we can’t read.
 5. The movie is so scary that they can’t watch it.

Cấu trúc 6: S + V + so + adv + that + S + V =>It + V + such + (a/an) + N(s) + that + S +V

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. He runs so quickly that he wins every race.
 2. She sings so beautifully that everyone applauds.
 3. They study so hard that they always get good grades.
 4. He works so efficiently that he finishes before everyone else.
 5. She speaks so fluently that everyone understands her.

Đáp án:

 1. It is such a quick run that he wins every race.
 2. It is such a beautiful song that everyone applauds.
 3. It is such hard study that they always get good grades.
 4. It is such efficient work that he finishes before everyone else.
 5. It is such fluent speech that everyone understands her.

Cấu trúc 7: This is the first time + S + have/has + V3 => S + have/has + not + V3 + before

This is the first time + S + have/has + V3 được sử dụng để diễn tả một hành động hoặc sự kiện xảy ra lần đầu tiên trong quá khứ và có liên quan đến hiện tại

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. This is the first time I have baked a cake.
 2. This is the first time she has visited Paris.
 3. This is the first time he has driven a car.
 4. This is the first time we have won a match.
 5. This is the first time they have seen a movie.

Đáp án:

 1. I have not baked a cake before.
 2. She has not visited Paris before.
 3. He has not driven a car before.
 4. We have not won a match before.
 5. They have not seen a movie before.

Cấu trúc 8: People + say + that + S + V=>It is said that + S + V=>S + be said to + V (tương ứng)

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. People say that she sings beautifully.
 2. People say that he works hard.
 3. People say that they play football well.
 4. People say that I cook delicious food.
 5. People say that we dance gracefully.

Đáp án:

 1. It is said that she sings beautifully.
 2. It is said that he works hard.
 3. It is said that they play football well.
 4. It is said that I cook delicious food.
 5. It is said that we dance gracefully.

Cấu trúc 9: S + V (chia theo thì) + O=>O + be (chia theo thì câu chủ động) + V3/ed + by S

Bài tập viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. John eats an apple.
 2. She writes a letter.
 3. They played the game.
 4. I will finish the project.
 5. We have completed the task.

Đáp án:

 1. An apple is eaten by John.
 2. A letter is written by her.
 3. The game was played by them.
 4. The project will be finished by me.
 5. The task has been completed by us.

Cấu trúc 9: S + V (chia theo thì) + O =>have (chia theo thì câu gốc) + O + V3/ed

Câu hỏi viết lại câu sao cho nghĩa không đổi lớp 7

 1. The scientist discovers new elements.
 2. The author writes a compelling novel.
 3. The artist paints a beautiful landscape.
 4. The chef prepares a gourmet meal.
 5. The programmer develops an innovative application.

Đáp án:

 1. The scientist has new elements discovered.
 2. The author has a compelling novel written.
 3. The artist has a beautiful landscape painted.
 4. The chef has a gourmet meal prepared.
 5. The programmer has an innovative application developed.

Cấu trúc 11: It + be + adj  =>What + a/an + adj + N

Câu hỏi:

 1. It is a magnificent painting.
 2. It is an intricate algorithm.
 3. It is a profound philosophy.
 4. It is an innovative solution.
 5. It is a remarkable achievement.

Đáp án

 1. What a profound philosophy!
 2. What an innovative solution!
 3. What a remarkable achievement!
 4. What a magnificent painting!
 5. What an intricate algorithm!

Sách luyện ielts

Categorized in:

Blog,