IELTS speaking part 3 why questions

Khi được hỏi câu hỏi lý do, Bạn có nhiều cách trình bày. Nếu trình độ tiếng Anh của bạn tốt bạn chỉ cần trả lời logic dùng liên từ nối cho trôi chảy là được.

Tuy nhiên nếu trình độ của Bạn chưa tốt hãy đọc bài viết sau để biết cách trả lời cho trôi chảy IELTS speaking part 3 why questions

IELTS speaking part 3 advantages and disadvantages

IELTS speaking part 3 why questions

IELTS speaking part 3 why questions

Ví dụ 1

Why do so many people want to be famous?

Answer 1: In my opinion, there are many reasons. Firstly people think they can make more money, live in a big house, drive an expensive car and travel around the world.

Theo ý kiến của tôi, có nhiều lý do. Đầu tiên là mọi người nghĩ họ có thể kiếm được nhiều tiền, sống trong một ngôi nhà lớn, lái xe hơi đắt tiền và đi du lịch khắp thế giới.

Câu trả lời này khá ổn, tuy nhiên diễn đạt hơi giản, bạn sẽ không đạt được điểm cao đâu nhé. Không chỉ diễn đạt đơn giản, câu trả lời này còn không sử dụng được từ vựng phong phú, thiếu các linking words, dẫn đến sự thiếu liên kết và nhàm chán.

Hãy tham khảo cách trả lời sau

Answer 2: In my opinion, I guess I would have to say that there are probably a number of   factors involved. Primarilyone key motivation would be because they think they would be able to make more money. As well as this a subsequent incentive might be because they want to live in a big house and drive an expensive car.

Theo ý kiến của tôi, tôi nghĩ rằng có lẽ có một số yếu tố liên quan. Đầu tiên và quan trọng nhất, một động lực chính có thể là vì họ nghĩ họ sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Ngoài ra, một động lực khác có thể là vì họ muốn sống trong một ngôi nhà lớn và lái một chiếc xe hơi đắt tiền.

⇒  Câu trả lời này nêu ra ít ý tưởng và cũng ít lý do hơn, tuy nhiên lại thể hiện được khá tốt về mặt diễn đặt: dùng được các cấu trúc đa dạng, linking words hợp lý, các từ vựng phong phú hơn: factor, motivation, incentive,… 

IELTS speaking part 3 why questions – how to answer

Bắt đầu bài nói, hãy dẫn dắt vào vấn đề với một linking phrase:

 • Well in my opinion I guess I would have to say that…
 • Well in my view, I suppose I would say that…
 • Well in my estimation, I guess that…
 • Well generally it’s my belief that…

Tổng quát bằng một câu giới thiệu, có rất nhiều cách thay thế cho cụm “there are many reasons”, hãy thử áp dụng nhé:

 • There are probably a number of factors involved.
 • There are obviously a number of motives surrounding this idea.
 • There are unquestionably a number of explanations for this.
 • There are undoubtedly a variety of justifications behind this.

Nêu lên lý do đầu tiên:

 • The chief cause might be that…
 • The main basis is probably because…
 • The key explanation is possibly because…

Sau đó hãy giải thích rõ hơn bằng câu Supporting Idea 1 với các ví dụ, dẫn chứng cụ thể.

Đưa ra lý do thứ hai:

 • As well as this, a subsequent factor could be because…
 • At the same time, a secondary motive could be that…
 • Additionally, a further rationale might be due to the fact that…

Sau đó để nêu Supporting Idea 2, hãy đưa ra các ví dụ, dẫn chứng cụ thể nhé.

Nếu muốn nêu thêm lý do thứ 3, bạn có thể sử dụng một cấu trúc tương tự như những phần trên. Tuy nhiên hãy lưu ý không nên lặp lại những từ đã nói trước đó, hãy cố gắng paraphrase để thể hiện vốn từ phong phú hơn nhé.

Ví dụ khi nêu lý do đầu tiên, bạn đã dùng từ “factor”, lý do thứ hai hãy dùng từ “motive”, và lý do thứ ba có thể dùng từ “incentive” để thay thế. Dùng càng nhiều từ vựng phong phú, bạn sẽ càng gây ấn tượng với giám khảo hơn, chắc chắn có thể nâng cao band điểm hơn đó!

Vận dụng – IELTS speaking part 3 why questions

Question: Why do some people like to save money? 

Answer: Well, I think there are a number of factors involved. One key motivation would be because people want to become financially secure to deal with emergency situations. For example, significant medical expenses could be covered by their provisions if they have sudden serious illness such as cancer. Another reason behind this would be that some people want to make more money from their accumulated savings. For instance, people who have deposit accounts at the bank could earn interest after a certain period of time.

 • Financially secure: đảm bảo về mặt tài chính
 • Emergency: khẩn cấp
 • Provisions: các khoản dự phòng
 • Accumulated savings: khoản tiết kiệm được tích lũy
 • Deposit accounts: tài khoản tiền gửi
 • Interest: lãi suất

Tôi nghĩ có nhiều yếu tố liên quan. Một động lực chính là vì mọi người muốn trở nên tự do về mặt tài chính để đối phó với các tình huống khẩn cấp. Chẳng hạn, chi phí y tế lớn có thể được chi trả từ nguồn tiền tiết kiệm của họ nếu họ đột ngột mắc bệnh nghiêm trọng như ung thư. Một lý do khác là một số người muốn kiếm thêm tiền từ số tiền tiết kiệm của họ. Ví dụ, những người có tài khoản tiết kiệm tại ngân hàng có thể nhận được lãi suất sau một khoảng thời gian nhất định.

CÂU HỎI LUYỆN TẬP IELTS speaking part 3 why questions

Dưới đây là một số câu hỏi tiêu biểu trong IELTS Speaking Part 3 cho dạng Why Questions. Hãy vận dụng cấu trúc trên để tự ôn luyện cho thật nhuần nhuyễn dạng bài này nhé!

 • Why is it important to protect old/ historical buildings?
 • Why do so many people move from the countryside to cities?
 • Why is it important to protect the environment?
 • Why do people like to know about the private lives of famous people?
 • Why do many people want to live abroad?
 • Why do people like travelling to foreign countries?
 • Why is it important to learn a foreign language?
 • Why do children find it easier to learn to play a musical instrument?
 • Why are supermarkets so popular nowadays?
 • Why is it important to play sports?
 • Why is watching TV so popular around the world?

Get ready for ielts speaking

Categorized in:

IELTS speaking,