Giải cam 18 reading test 1 passage 2

Forest Management In Pennsylvania, USA

How managing low-quality wood (also known as low-use wood) for bioenergy can encourage sustainable forest management.

Việc quản lý gỗ chất lượng thấp (hay được gọi là gỗ ít giá trị sử dụng) cho mục đích năng lượng sinh học có thể giúp quản lý rừng bền vững như thế nào.

A. A tree’s ‘value’ depends on several factors including its species, size, form, condition, quality, function, and accessibility, and depends on the management goals for a given forest. The same tree can be valued very differently by each person who looks at it. A large, straight black cherry tree has high value as timber to be cut into logs or made into furniture, but for a landowner more interested in wildlife habitat, the real value of that stem (or trunk) may be the food it provides to animals. Likewise, if the tree suffers from black knot disease, its value for timber decreases, but to a woodworker interested in making bowls, it brings an opportunity for a unique and beautiful piece of art.

Giá trị của một cái cây phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm: giống loài, kích cỡ, hình dáng, điều kiện, chất lượng, chức năng, và khả năng tiếp cận, và phụ thuộc vào những mục đích quản lý cho khu rừng đó. Cùng một cây giống nhau có thể được định giá khác nhau bởi mỗi người quan sát nó. Một cây cherry màu đen, thẳng và lớn có giá trị cao như là gỗ khi được chặt ra từng khúc hoặc được làm thành đồ đạc trong gia đình, nhưng đối với những người chủ đất mà họ quan tâm đến thiên nhiên hoang dã thì giá trị thật của thân cây đó có thể là nguồn thức ăn cho động vật. Tương tự như vậy, nếu một cái cây bị mắc bệnh nấm, giá trị của nó cho việc làm gỗ sẽ giảm đi nhưng đối với một người thợ mộc hứng thú với việc tạo ra những chiếc bát thì nó mang lại một cơ hội cho một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và đẹp đẽ.

B. In the past, Pennsylvania landowners were solely interested in the value of their trees as high-quality timber. The norm was to remove the stems of highest quality and leave behind poorly formed trees that were not as well suited to the site where they grew. This practice, called ‘high-grading’, has left a legacy of ‘low-use wood’ in the forests. Some people even call these ‘junk trees’, and they are abundant in Pennsylvania. These trees have lower economic value for traditional timber markets, compete for growth with higher-value trees, shade out desirable regeneration and decrease the health of a stand leaving it more vulnerable to poor weather and disease. Management that specifically targets low-use wood can help landowners manage these forest health issues, and wood energy markets help promote this.

Trong quá khứ, những chủ đất ở Pennsylvania chỉ quan tâm duy nhất đến giá trị của những cây gỗ chất lượng cao. Họ thường lấy đi những gốc cây có chất lượng cao nhất và để lại những cây có hình dạng xấu mà không phù hợp với khu vực trồng. Việc này, được gọi là “chọn lọc giá trị cao”, để lại toàn những “gỗ giá trị thấp” trong những khu rừng. Nhiều người thậm chí gọi chúng là “cây rác” và chúng có rất nhiều ở Pennsylvania. Những cây này có giá trị kinh tế thấp hơn trong những thị trường gỗ truyền thống, nhưng cạnh tranh sự phát triển với những cây có giá trị cao hơn, giảm tỉ lệ tái sinh như mong muốn và khiến những quần thể cây ở đó yếu đi, dễ bị ảnh hưởng bởi thời tiết xấu và bệnh tật. Sự quản lý đặc biệt hướng tới những cây gỗ ít mục đích sử dụng có thể giúp cho những chủ đất quản lý được các vấn đề sức khỏe của khu rừng của mình, và những thị trường năng lượng gỗ sẽ giúp thúc đẩy điều này.

C. Wood energy markets can accept less expensive wood material of lower quality than would be suitable for traditional timber markets. Most wood used for energy in Pennsylvania is used to produce heat or electricity through combustion. Many schools and hospitals use wood boiler systems to heat and power their facilities, many homes are primarily heated with wood, and some coal plants incorporate wood into their coal streams to produce electricity. Wood can also be gasified for electrical generation and can even be made into liquid fuels like ethanol and gasoline for lorries and cars. All these products are made primarily from low-use wood. Several tree- and plant-cutting approaches, which could greatly improve the long-term quality of a forest, focus strongly or solely on the use of wood for those markets.

Thị trường năng lượng gỗ có thể chấp nhận nguyên liệu gỗ chất lượng thấp hơn với giá rẻ hơn sẽ phù hợp cho những thị trường gỗ truyền thống. Hầu hết gỗ tạo ra năng lượng ở Pennsylvania được sử dụng để tạo ra nhiệt hoặc điện thông qua quá trình đốt. Nhiều trường học và bệnh viện sử dụng hệ thống đun bằng gỗ cho đốt nóng và cung cấp năng lượng cho những thiết bị của họ, nhiều gia đình chủ yếu được sưởi ấm từ gỗ, và nhiều nhà máy than đá cho thêm gỗ vào để tạo ra điện. Gỗ cũng có thể được khí hóa tạo ra điện năng và thậm chí có thể tạo ra nhiên liệu dạng lỏng như rượu và xăng cho xe tải và ô tô. Tất cả những sản phẩm này chủ yếu được tạo ra từ gỗ giá trị thấp.  Nhiều phương pháp chặt cây cao và cây nhỏ mà có thể cải thiện đáng kể chất lượng dài hạn của khu rừng sẽ tập trung mạnh mẽ hoặc duy nhất vào công dụng của gỗ trong những thị trường trên.

D. One such approach is called a Timber Stand Improvement (TSI) Cut. In a TSI Cut, really poor-quality tree and plant material is cut down to allow more space, light, and other resources to the highest-valued stems that remain. Removing invasive plants might be another primary goal of a TSI Cut. The stems that are left behind might then grow in size and develop more foliage and larger crowns or tops that produce more coverage for wildlife; they have a better chance to regenerate in a less crowded environment. TSI Cuts can be tailored to one farmer’s specific management goals for his or her land.

Một phương pháp tiếp cận như vậy được gọi là TSI Cut. Trong TSI Cut, cây kém chất lượng bị đốn đi để có nhiều không gian, ánh sáng và các nguồn lực khác dành cho các gốc cây có giá trị cao nhất. Việc loại bỏ những cây nhỏ xâm lấn như vậy có thể một mục đích chỉnh của TSI Cut. Những gốc cây được giữ lại sẽ to ra và phát triển thêm nhiều lá cây và ngon cây lớn hơn tạo bóng che phủ cho động thực vật tự nhiên; chúng có một cơ hội tốt hơn để tái phát triển trong một môi trường ít đông đúc. TSI Cut có thể áp dụng đối với những mục tiêu quản lý cụ thể của người nông dân cho khu đất của mình.

E. Another approach that might yield a high amount of low-use wood is a Salvage Cut. With the many pests and pathogens visiting forests including hemlock wooly adelgid, Asian longhomed beetle, emerald ash borer, and gypsy moth, to name just a few, it is important to remember that those working in the forests can help ease these issues through cutting procedures. These types of cut reduce the number of sick trees and seek to manage the future spread of a pest problem. They leave vigorous trees that have stayed healthy enough to survive the outbreak.

Một phương pháp tiếp cận khác có thể mang lại sản lương lớn gỗ kém chất lượng law Salvage Cut. Với nhiều sâu bọ và mầm bệnh đang ghé thăm những khu rừng như rệp muội, sâu đục thân, bọ cánh cứng, sâu róm…., điều quan trọng cần nhớ rằng những người đang làm việc trong những khu rừng này có thể giúp loại bỏ những vấn đề trên qua quá trình cắt cây. Những kiểu cắt này làm giảm số lượng những cây bị bệnh và kiểm soát khả năng lây lan của sâu bọ. Người ta chỉ để lại những cây khỏe mạng đủ để sống sót qua dịch bệnh.

F. A Shelterwood Cut, which only takes place in a mature forest that has already been thinned several times, involves removing all the mature trees when other seedlings have become established. This then allows the forester to decide which tree species are regenerated. It leaves a young forest where all trees are at a similar point in their growth. It can also be used to develop a two-tier forest so that there are two harvests and the money that comes in is spread out over a decade or more.

Shelterwood Cut chỉ diễn ra ở những khu rừng trưởng thành mà đã được cắt tỉa vài lần, nó loại bỏ đi tất cả các cây trưởng thành trong khi những cây nhỏ khác bắt đầu hình thành. Điều này cho phép những người trồng rừng quyết định giống cây nào được tái sinh. Nó tạo một khu rừng nơi tất cả các cây đều ở cùng thời điểm sinh trưởng. Nó cũng có thể được sử dụng để phát triển một khu rừng 2 tầng để có hai vụ thu hoạch và số tiền thu được sẽ trải đều trong một thập kỷ trở lên.

G. Thinnings and dense and dead wood removal for fire prevention also center on the production of low-use wood. However, it is important to remember that some retention of what many would classify as low-use wood is very important. The tops of trees that have been cut down should be left on the site so that their nutrients cycle back into the soil. In addition, trees with many cavities are extremely important habitats for insect predators like woodpeckers, bats and small mammals. They help control problem insects and increase the health and resilience of the forest. It is also important to remember that not all small trees are low-use. For example, many species like hawthorn provide food for wildlife. Finally, rare species of trees in a forest should also stay behind as they add to its structural diversity.

Việc cắt tỉa thưa và loại bỏ những cây gỗ chết để phòng cháy cũng là trọng tâm của việc tạo ra những cây gỗ chất lượng thấp. Tuy nhiên, điều quan trọng cần nhớ rằng việc giữ lại những thứ sau khi phân loại gỗ kém chất lượng rất quan trọng. Những ngọn cây đã bị chặt được để lại ở nguyên vị trí, rồi các chất dinh dưỡng của những ngọn này sẽ luân chuyển trở lại vào đất. Ngoài ra, những cây có nhiều hốc là môi trường sống cực kỳ quan trọng đối với các loài côn trùng săn mồi như chim gõ kiến, dơi và động vật có vú nhỏ. Chúng giúp kiểm soát vấn đề sâu bệnh và tăng cường sức khỏe và dẻo dai cho khu rừng. Cũng quan trọng khi ghi nhớ rằng không phải tất cả cây nhỏ đều kém giá trị. Ví dụ, nhiều loài như táo gai cung cấp thức ăn cho động vật hoang dã. Cuối cùng, những loài cây quý hiếm trong rừng cũng nên ở lại giữ lại vì chúng sẽ làm đa dạng về cấu trúc của rừng.

Giải cam 18 reading test 1 passage 1

Phân Tích Chi Tiết Đáp Án

Questions 14-18

Reading Passage 2 has seven paragraphs, A-G.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-G, in boxes 14—18 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

14.  bad outcomes for a forest when people focus only on its financial reward

15.  reference to the aspects of any tree that contribute to its worth

16.  mention of the potential use of wood to help run vehicles

17.  examples of insects that attack trees

18.  an alternative name for trees that produce low-use wood

Giải thích đáp án câu 14 -18

14.  bad outcomes for a forest when people focus only on its financial reward

In the past, Pennsylvania landowners were solely interested in the value of their trees as high-quality timber. The norm was to remove the stems of highest quality and leave behind poorly formed trees that were not as well suited to the site where they grew. This practice, called ‘high-grading’, has left a legacy of ‘low-use wood’ in the forests. Some people even call these ‘junk trees’, and they are abundant in Pennsylvania. These trees have lower economic value for traditional timber markets, compete for growth with higher-value treesshade out desirable regeneration and decrease the health of a stand leaving it more vulnerable to poor weather and disease.

Đoạn B

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • only = solely
 • focus on its financial reward = interested in the value of their trees as high-quality timber
 • bad outcomes = compete for growth with higher-value trees, shade out desirable regeneration and decrease the health of a stand leaving it more vulnerable to poor weather and disease

=> Đáp án: B

15.  reference to the aspects of any tree that contribute to its worth

A tree’s ‘value’ depends on several factors including its species, size, form, condition, quality, function, and accessibility, and depends on the management goals for a given forest

Đoạn A

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • aspects = several factors
 • worth = value

=> Đáp án: A

16.  mention of the potential use of wood to help run vehicles

Wood can also be gasified for electrical generation and can even be made into liquid fuels like ethanol and gasoline for lorries and cars

Đoạn C

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the potential use of wood = wood can be made into liquid fuels
 • vehicles = lorries and cars

=> Đáp án: C

17.  examples of insects that attack trees

With the many pests and pathogens visiting forests including hemlock wooly adelgid, Asian longhomed beetle, emerald ash borer, and gypsy moth, to name just a few

Đoạn E

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • examples of insects = hemlock wooly adelgid, Asian longhomed beetle, emerald ash borer, and gypsy moth

=> Đáp án: E

18.  an alternative name for trees that produce low-use wood

This practice, called ‘high-grading’, has left a legacy of ‘low-use wood’ in the forests. Some people even call these ‘junk trees’, and they are abundant in Pennsylvania

Đoạn B

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • an alternative name for trees = call these “junk trees”

=> Đáp án: B

Questions 19-21

Look at the following purposes (Questions 19-21) and the list of timber cuts below.

Match each purpose with the correct timber cut, A, B or C.

Write the correct letter, A, B or C, in boxes 19-21 on your answer sheet.

NB You may use any letter more than once.

19.  to remove trees that are diseased

20.  to generate income across a number of years

21.  to create a forest whose trees are close in age

List of Timber Cuts
A.    a TSI Cut
B.    a Salvage Cut
C.    a Shelterwood Cut

Giải thích đáp án câu 19 – 21

19.  to remove trees that are diseased

Another approach that might yield a high amount of low-use wood is a Salvage Cut. With the many pests and pathogens visiting forests including hemlock wooly adelgid, Asian longhomed beetle, emerald ash borer, and gypsy moth, to name just a few, it is important to remember that those working in the forests can help ease these issues through cutting procedures. These types of cut reduce the number of sick trees and seek to manage the future spread of a pest problem

Đoạn E

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • remove trees = reduce the number of trees
 • diseased = sick

=> Đáp án: B – A Salvage Cut

20.  to generate income across a number of years

A Shelterwood Cut, which only takes place in a mature forest that has already been thinned several times, involves removing all the mature trees when other seedlings have become established. This then allows the forester to decide which tree species are regenerated. It leaves a young forest where all trees are at a similar point in their growth. It can also be used to develop a two-tier forest so that there are two harvests and the money that comes in is spread out over a decade or more

Đoạn F

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • income = money
 • generate = comes in
 • across = spread out
 • a number of years = over a decade or more

=> Đáp án: C – A Shelterwood Cut

21.  to create a forest whose trees are close in age

A Shelterwood Cut, which only takes place in a mature forest that has already been thinned several times, involves removing all the mature trees when other seedlings have become established. This then allows the forester to decide which tree species are regenerated. It leaves a young forest where all trees are at a similar point in their growth.

Đoạn F

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • to create a forest = leaves a young forest
 • close in age = at a similar point in their growth

=> Đáp án: C – A Shelterwood Cut

Questions 22-26

Complete the sentences below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 22-26 on your answer sheet.

22.  Some dead wood is removed to avoid the possibility of……….

23. The………from the tops of cut trees can help improve soil quality.

24. Some damaged trees should be left, as their………provide habitats for a range of creatures.

25.  Some trees that are small, such as……….are a source of food for animals and insects.

26 Any trees that are ……….should be left to grow, as they add to the variety of species in the forest.

Giải thích đáp án câu 22 – 26

22.  Some dead wood is removed to avoid the possibility of……….

Từ cần điền là 1 danh từ chỉ lí do các cây gỗ chết bị loại bỏ

Thinnings and dense and dead wood removal for fire prevention also center on the production of low-use wood

Đoạn G

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • dead wood = dead wood
 • is removed = removal
 • to avoid = prevention

=> Từ cần điền: fire

23. The………from the tops of cut trees can help improve soil quality.

Từ cần điền là 1 danh từ chỉ 1 thứ ở ngọn cây được đốn hạ có thể giúp cải thiện chất lượng đất

The tops of trees that have been cut down should be left on the site so that their nutrients cycle back into the soil

Đoạn G

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the tops of cut trees = the tops of trees that have been cut down
 • improve soil quality = cycle back into the soil

=> Từ cần điền: nutrients

24. Some damaged trees should be left, as their………provide habitats for a range of creatures.

Từ cần điền là danh từ chỉ một thứ của cây bị phá hủy sẽ giúp cung cấp môi trường sống cho nhiều loài sinh vật

In addition, trees with many cavities are extremely important habitats for insect predators like woodpeckers, bats and small mammals.

Đoạn G

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • provide habitats = extremely important habitats
 • a range of creatures = insect predator like woodpeckers, bats and small mammals.

=> Từ cần điền: cavities

25.  Some trees that are small, such as……….are a source of food for animals and insects

Từ cần điền là một danh tử chỉ một loài cây nhỏ là nguồn thức ăn cho động vật và côn trùng

It is also important to remember that not all small trees are low-use. For example, many species like hawthorn provide food for wildlife

Đoạn G

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • some trees that are small = small trees = many species
 • a source of food = provide food
 • animals and insects = wildlife

=> Từ cần điền là hawthorn

26. Any trees that are ……….should be left to grow, as they add to the variety of species in the forest.

Từ cần điền là tính từ hoặc danh từ chỉ một đặc điểm của cây khiến chúng nên được để lại phát triển ở trong rừng nhằm đa dạng các loài trong rừng

Finally, rare species of trees in a forest should also stay behind as they add to its structural diversity

Đoạn G

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • should be left to grow = should stay behind
 • the variety of species = structural diversity

=> Từ cần điền là rare

List Từ Vựng Hay Trong Bài Đọc

Một số từ vựng nên học trong IELTS Reading Cam 18 Test 1 Passage 2Forest Management In Pennsylvania, USA

sustainable forest management quản lý rừng bền vững
to bring an opportunity mang đến một cơ hội
solely duy nhất
vulnerable dễ bị tổn thương/ ảnh hưởng
combustion sự đốt cháy
to yield tạo ra
to be left behind bị bỏ lại
pathogen mầm bệnh
seedling cây con
two-tier forest khu rừng 2 tầng
rare species giống loài quý hiếm
structural diversity sự đa dạng cấu trúc

Sách luyện thi ielts

Giải cam 18 reading test 1 passage 3