Giải cam 18 reading test 1 passage 1

Urban Farming

In Paris, urban farmers are trying a soil-free approach to agriculture that uses less space and fewer resources. Could it help cities face the threats to our food supplies?

Ở Paris, những người nông dân ở thành thị đang thử một phương pháp trồng trọt không có đất mà sử dụng ít không gian và ít nguồn lực hơn. Liệu nó có thể giúp những thành phố đối mặt với những mối đe dọa về nguồn cung thực phẩm hay không?

On top of a striking new exhibition hall in southern Paris, the world’s largest urban rooftop farm has started to bear fruit. Strawberries that are small, intensely flavoured and resplendently red sprout abundantly from large plastic tubes. Peer inside and you see the tubes are completely hollow, the roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. From identical vertical tubes nearby burst row upon row of lettuces; near those are aromatic herbs, such as basil, sage and peppermint. Opposite, in narrow, horizontal trays packed not with soil but with coconut fibre, grow cherry tomatoes, shiny aubergines and brightly coloured chards.

Phía trên cùng của hội trường triển lãm mới, nổi bật ở phía nam Paris, một nông trại trên sân thượng lớn nhất thế giới đã bắt đầu ra quả. Những quả dâu tây nhỏ, đậm vị và có màu đỏ rực đang mọc ra rất nhiều từ những ống nhựa lớn. Nhìn kĩ bên trong và bạn sẽ thấy những ống này hoàn toàn trống rỗng, rễ của những cây dâu tây đang lơ lửng trong đó. Từ những ống thẳng đứng giống hệt nhau, những cây xà lách trổ lá từng hàng, bên cạnh nó là những cây thảo mộc tả hương như húng quế, xô thơm và bạc hà. Đối diện đó, trong những khay hẹp, nằm ngang không hề có đất mà chỉ có xơ dừa, cà chua bi, cà tím bóng loáng và những củ cải màu sắc sáng trưng đang sum suê.

Pascal Hardy, an engineer and sustainable development consultant, began experimenting with vertical farming and aeroponic growing towers- as the soil-free plastic tubes are known – on his Paris apartment block roof five years ago. The urban rooftop space above the exhibition hall is somewhat bigger: 14,000 square metres and almost exactly the size of a couple of football

pitches. Already, the team of young urban farmers who tend it have picked, in one day, 3,000 lettuces and 150 punnets of strawberries. When the remaining two thirds of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kg of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables, every day. ‘We’re not ever, obviously, going to feed the whole city this way,’ cautions Hardy. ‘In the urban environment you’re working with very significant practical constraints, clearly, on what you can do and where. But if enough unused space can be developed like this, there’s no reason why you shouldn’t eventually target maybe between 5% and 10% of consumption.’

Pascal Hardy, một kĩ sư  và một nhà tư vấn phát triển bền vững, bắt đầu thử nghiệm với phương pháp nông nghiệp thẳng đứng và những tháp trồng khí canh – được biết  đến là các ống nhựa không chứa đất – trên mái nhà các khu chung cư ở Paris cách đây 5 năm. Không gian sân thượng phía trên hội trường triển lãm thì hơi lớn hơn: 14.000 m2 và gần bằng kích thước của vài sân bóng. Một nhóm nông dân thành thị trẻ tuổi đang chăm sóc nó, trong 1 ngày hái 3.000 cây xà lách và 150 giỏ dâu tây. Trong lúc 2/3 diện tích còn lại đang phát triển thì  mỗi ngày 20 người sẽ thu hoạch tới 1.000kg gồm đâu đó 35 loại trái cây và rau khác nhau. “Rõ ràng, chúng ta chưa thể nuôi toàn bộ thành phố theo cách này”. “Trong môi trường đô thị thì rõ ràng, bạn đang làm việc với sự hạn chế thực tiễn rất lớn về cái gì đó và địa điểm nào đó bạn có thể làm. Nhưng nếu tận dụng được đủ những không gian trống, thì hoàn toàn có thể đặt mục tiêu đáp ứng từ  5 – 10% mức tiêu thụ”

Perhaps most significantly, however, this is a real-life showcase for the work of Hardy’s flourishing urban agriculture consultancy, Agripolis, which is currently fielding enquiries from around the world to design, build and equip a new breed of soil-free inner-city farm. ‘The method’s advantages are many,’ he says. ‘First, I don’t much like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produced them are such huge generators of greenhouse gases. I don’t much like the fact, either, that they’ve travelled an average of 2,000 refrigerated kilometres to my plate, that their quality is so poor, because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys, or that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies, not the producers.’

Tuy nhiên, quan trọng hơn, đây là một nơi minh họa thực tế những thành quả của Hardy trong phát triển tư vấn nông nghiệp đô thị, nông nghiệp trong thành phố, một phương pháp đang xử lý các yêu cầu khắp nơi trên thế giới về thiết kế, xây dựng và lắp đặt một loại nông trại nội thành không sử dụng đất. Anh ấy nói rằng “Ưu điểm của phương pháp này thì rất nhiều”. Trước tiên, tôi không thích sự thật là hầu hết các rau quả mà chúng ta đang ăn được xử lý bằng những thứ như 17 loại thuốc trừ sâu khác nhau, hoặc những kĩ thuật thâm canh mà trồng  ra chúng là những nguồn tạo ra khí thải nhà kính khổng lồ. Tôi cũng không thích sự thật, rằng chúng được vận chuyển đông lạnh trung bình 2,000km để đến dĩa ăn của tôi, rằng chất lượng của chúng rất tệ, bởi vì những giống được lựa chọn vì khả năng chịu đựng được những hành trình dài, hoặc rằng 80% cái giá tiền mà tôi trả là cho các nhà buôn và các công ty vận tải chứ không phải cho người sản xuất ra chúng.

Produce grown using this soil-free method, on the other hand- which relies solely on a small quantity of water, enriched with organic nutrients, pumped around a closed circuit of pipes, towers and trays- is ‘produced up here, and sold locally, just down there. It barely travels at all,’ Hardy says. ‘You can select crop varieties for their flavour, not their resistance to the transport and storage chain, and you can pick them when they’re really at their best, and not before.’ No soil is exhausted, and the water that gently showers the plants’ roots every 12 minutes is recycled, so the method uses 90% less water than a classic intensive farm for the same yield.

Mặt khác, những nông sản được trồng theo phương pháp không sử dụng đất này, thứ mà chỉ phụ thuộc duy nhất vào một lượng nước rất nhỏ giàu chất dinh dưỡng hữu cơ, được phun xung quanh các ống, tháp và khay, được trồng phía trên  và được bán ngay dưới đó. Nó hầu như không được vận chuyển đi đâu cả. “Bạn có thể lựa chọn những giống dựa vào hương vị của nó, chứ không phải vì khả năng chịu được chuỗi vận chuyển và cất trữ, và bạn có thể hái chúng ở thời điểm tốt nhất mà không phải hái sớm hơn”. Đất đai không bị cạn kiệt và lượng nước mà được phun  vào những rễ cây mỗi 12 phút thì được dùng lại nên phương pháp này sử dụng nước ít hơn 90% so với nông trai thâm canh kiểu cũ trên cùng một diện tích.

Urban farming is not, of course, a new phenomenon. Inner-city agriculture is booming from Shanghai to Detroit and Tokyo to Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground carparks. Aeroponic farming, he says, is ‘virtuous’. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy: roughly 100 to 150 € per square metre. It is cheap to run, too, consuming a tiny fraction of the electricity used by some techniques.

Dĩ nhiên, nông nghiệp đô thị không phải là một hiện tượng mới mẻ. Nông nghiệp nội thành đang bùng nổ từ Thượng Hải đến Detroit và từ Tokyo đến Bangkok. Những quả dâu tây được sinh trưởng trong những container tàu không còn được sử dụng, nấm được trồng những bãi đậu xe dưới mặt  đất. Anh ấy nói rằng nông nghiệp khí canh thì rất tốt. Thiết bị nhẹ, có thể được lắp đặt trên hầu hết mọi bề mặt phẳng và chi phí rẻ: khoảng 100 € -> 150 €/m2. Chi phí vận hành cũng rất rẻ, chỉ tốn một phần rất rẻ điện năng được sử dụng bởi các kĩ thuật khác.

Produce grown this way typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil-based organic growers. There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to the summer months. ‘Root vegetables we cannot do, at least not yet,’ he says. ‘Radishes are OK, but carrots, potatoes, that kind of thing- the roots are simply too long. Fruit trees are obviously not an option. And beans tend to take up a lot of space for not much return.’ Nevertheless, urban farming of the kind being practised in Paris is one part of a bigger and fast-changing picture that is bringing food production closer to our lives.

Nông sản được trồng theo phương pháp này được bán ở giá cao hơn giá của nông sản theo phương pháp thâm canh nhưng thấp hơn những cây trồng hữu cơ trên đất. Dĩ nhiên có nhiều hạn chế cho nông dân khi trồng theo cách này và nhiều nông sản chỉ phù hợp với những tháng mùa hè. “Chúng ta không thể trồng những loại rau ăn củ, ít nhất thì vẫn chưa làm được”. “Củ cải thì ok, nhưng cà rốt, khoai tây, những loại này thì rễ của chúng quá dài. Những cây ăn quả thì rõ ràng không phải là một lựa chọn. Và những loại đậu thì thường chiếm nhiều diện tích nhưng sản lượng lại không cao.” Tuy nhiên, hình thức nông nghiệp đô thị đang được áp dụng tại Paris là một phần của bức tranh lớn hơn và thay đổi nhanh chóng, điều mà đang mang việc sản xuất lương thực đến gần hơn với cuộc sống của chúng ta.

Giải cam 18 reading test 1 passage 2

giải cam 18 reading test 1 passage 1

Phân Tích Chi Tiết Đáp Án

Questions 1-3

Complete the sentences below.

Choose NO MORE THAN TWO WORDS ANDIOR A NUMBER from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 1-3 on your answer sheet.

Urban farming in Paris

1. Vertical tubes are used to grow strawberries,  ……………. and herbs.

2. There will eventually be a daily harvest of as much as………….. in weight of fruit and vegetables.

3. It may be possible that the farm’s produce will account for as much as 10% of the city’s ………………overall.

Giải thích đáp án câu 1 – 3

1. Vertical tubes are used to grow strawberries,  ……………. and herbs.

Từ cần điền là danh từ, có vị trí tương đồng với strawberries, herbs; để chỉ một loại cây được trồng trong các vertical tubes (ống thẳng đứng)

Dùng 3 từ khóa: vertical tubes, strawberries, herbs để xác định đoạn văn

Peer inside and you see the tubes are completely hollow, the roots of dozens of strawberry plants dangling down inside them. From identical vertical tubes nearby burst row upon row of lettuces; near those are aromatic herbs, such as basil, sage and peppermint

Đoạn 1

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • vertical tubes = vertical tubes
 • grow = burst
 • strawberries = strawberry plants
 • herbs = herbs

=> Từ cần điền: lettuces

2. There will eventually be a daily harvest of as much as………….. in weight of fruit and vegetables.

Từ cần điền là một con số chỉ khối lượng của trái cây và rau được thu hoạch trong một ngày.

When the remaining two thirds of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kg of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetablesevery day.

Đoạn 2

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • daily = every day
 • as much as = up to
 • fruit and vegetables = fruit and vegetables

=> Từ cần điền: 1.000 kg

3. It may be possible that the farm’s produce will account for as much as 10% of the city’s ………………overall.

Từ cần điền là một danh từ chỉ một cái gì đó của thành phố mà nông sản chiếm 10%.

Dùng từ khóa: 10% để tìm đoạn văn là nhanh nhất.

When the remaining two thirds of the vast open area are in production, 20 staff will harvest up to 1,000 kg of perhaps 35 different varieties of fruit and vegetables, every day. ‘We’re not ever, obviously, going to feed the whole city this way,’ cautions Hardy. ‘In the urban environment you’re working with very significant practical constraints, clearly, on what you can do and where. But if enough unused space can be developed like this, there’s no reason why you shouldn’t eventually target maybe between 5% and 10% of consumption.

Đoạn 2

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the farm’s produce = fruit and vegetables
 • as much as 10% = between 5% and 10%

=> Từ cần điền: consumption

Questions 4-7

Complete the table below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 4-7 on your answer sheet.

Intensive farming versus aeroponic urban farming
Growth Selection Sale
Intensive farming • wide range of 4……used
• techniques pollute air
• quality not good
•  varieties of fruit
and vegetables
chosen that can
survive long 5………..
• 6………………receive very little used of overall income
Aeroponic
urban farming 
 • no soil used
• nutrients added
to water, which is
recycled
 • produce chosen because of its 7…………

Giải thích đáp án câu 4 – 7

4. wide range of ……………used

Từ cần điền là danh từ chỉ một thứ được sử dụng ở nhiều dạng khác nhau trong phương pháp intensive farming (thâm canh)

Dùng từ khóa: intensive farming để tìm thông tin

First, I don’t much like the fact that most of the fruit and vegetables we eat have been treated with something like 17 different pesticides, or that the intensive farming techniques that produced them are such huge generators of greenhouse I gases

Đoạn 3

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • wide range of = 17 different
 • used = have been treated with

=> Từ cần điền: pesticides

5. varieties of fruit and vegetables chosen that can survive long …………………..

Từ cần điền là một danh từ chỉ một điều mà các giống hoa quả trồng theo phương pháp thâm canh có thể chịu được.

I don’t much like the fact, either, that they’ve travelled an average of 2,000 refrigerated kilometres to my plate, that their quality is so poor, because the varieties are selected for their capacity to withstand such substantial journeys

Đoạn 3

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • varieties of fruit and vegetables  = the varieties
 • chosen = are selected
 • survive = capacity to withstand
 • long = substantial

=> Từ cần điển: journeys

6………………receive very little used of overall income  

Từ cần điền là một danh từ chỉ người mà nhận được rất ít thu nhập tổng thể.

or that 80% of the price I pay goes to wholesalers and transport companies, not the producers.’

Đoạn 3

80% giá trả là dành cho người bán buôn và công ty vận tải, không phải nhà sản xuất, do đó những nhà sản xuất nhận được rất ít tiền.

=> Từ cần điền: producers

7. produce chosen because of its ……………..

Từ cần điền là danh từ chỉ một đặc tính khiến cho nông sản được chọn khi canh tác theo phương pháp khí canh.

‘You can select crop varieties for their flavour, not their resistance to the transport and storage chain,

Đoạn 4

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • produce = crop varieties
 • chosen = select

=> Từ cần điền: flavour

Questions 8-13

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 1?

In boxes 8-13 on your answer sheet, write

TRUE    if the statement agrees with the information

FALSE   if the statement contradicts the information

NOT GIVEN if there is no information on this

8. Urban farming can take place above or below ground.

9. Some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand.

10. Urban farming relies more on electricity than some other types of farming.

11. Fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce.

12. Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year.

13. Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables.

Giải thích đáp án câu 8 – 13

8. Urban farming can take place above or below ground.

On top of a striking new exhibition hall in southern Paris, the world’s largest urban rooftop farm has started to bear fruit

Đoạn 1

Urban farming is not, of course, a new phenomenon. Inner-city agriculture is booming from Shanghai to Detroit and Tokyo to Bangkok. Strawberries are being grown in disused shipping containers, mushrooms in underground carparks.

Đoạn 5

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • urban farming = urban farm
 • above ground = rooftop
 • below ground – underground carparks

=> Đáp án: TRUE

9. Some of the equipment used in aeroponic farming can be made by hand

Aeroponic farming, he says, is ‘virtuous’. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy: roughly 100 to 150 € per square metre

Đoạn 5

Đoạn này nói rằng thiết bị nhẹ, có thể được lắp đặt trên hầu hết mọi bề mặt mặt phẳng và chi phí rẻ, nhưng không đề cập đến thông tin “made by hand”

=> Đáp án: NOT GIVEN

10. Urban farming relies more on electricity than some other types of farming.

Aeroponic farming, he says, is ‘virtuous’. The equipment weighs little, can be installed on almost any flat surface and is cheap to buy: roughly 100 to 150 € per square metre. It is cheap to run, too, consuming a tiny fraction of the electricity used by some techniques.

Đoạn 5

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • urban farming = aeroponic farming = it
 • relies more on electricity # consuming a tiny fraction of the electricity
 • some other types of farming = some techniques

=> Đáp án: FALSE

11. Fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm are cheaper than traditionally grown organic produce.

Produce grown this way typically sells at prices that, while generally higher than those of classic intensive agriculture, are lower than soil-based organic growers

Đoạn 6

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • fruit and vegetables grown on an aeroponic urban farm = produce grown this way
 • traditionally grown organic produce = soil-based organic growers
 • sells at prices …lower = cheaper

=> Đáp án: TRUE

12. Most produce can be grown on an aeroponic urban farm at any time of the year.

There are limits to what farmers can grow this way, of course, and much of the produce is suited to the summer months.

Đoạn 6

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • most produce = much of the produce
 • at any time of the year # suited to the summer months

=> Đáp án: FALSE

13. Beans take longer to grow on an urban farm than other vegetables.

And beans tend to take up a lot of space for not much return

Đoạn 6

Đoạn này chỉ nói beans có xu hướng chiếm nhiều không gian (“ take up a lot of space”) chứ không đề cập đến yếu tố mất nhiều thời gian để lớn (“take longer to grow”) hơn các loại rau khác.

=> Đáp án: NOT GIVEN

List Từ Vựng Hay Trong Bài Đọc

Một số từ vựng nên học trong IELTS Reading Cambridge 18 Test 1 Passage 1Urban Farming

urban farming nông nghiệp đô thị
vertical farming nông nghiệp thẳng đứng, canh tác theo chiều đọc
intensive farming thâm canh
soil-free method phương pháp không sử dụng đất
a tiny fraction một phần rất nhỏ
produce nông sản
constraint sự hạn chế
to tend trông nom, chăm sóc
to peer nhìn cẩn thận
to take up chiếm
to withstand chịu đựng
substantial (adj) đáng kể

Giải cam 18 reading test 1 passage 3

Sách luyện thi ielts