Giải cam 17 test 4 reading passage 3

Timur Gareyev – Blindfold Chess Champion

Timur Gareyev – Nhà Vô Địch Cờ Bịt Mắt

A. Next month, a chess player named Timur Gareyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part.  While his challengers will play the games as normal, Gareyev himself will be blindfolded. Even by world record standards, it sets a high bar for human performance. The 28-year-old already stands out in the rarefied world of blindfold chess. He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping. He has already proved himself a strong chess player, too. In a 10-hour chess marathon in 2013, Gareyev played 33 games in his head simultaneously. He won 29 and lost none. The skill has become his brand: he calls himself the Blindfold King.

Vào tháng tới, một kỳ thủ cờ vua tên là Timur Gareyev sẽ đối đầu với gần 50 đối thủ cùng một lúc. Nhưng đó không phải là phần khó. Trong khi những người thách đấu sẽ chơi trò chơi này như bình thường, thì bản thân Gareyev sẽ bị bịt mắt. Ngay cả theo tiêu chuẩn kỷ lục thế giới, nó cũng đặt ra một tiêu chuẩn cao cho hiệu suất của con người. Người đàn ông 28 tuổi đã nổi bật trong thế giới cờ bịt mắt hiếm có. Anh ấy thích quần áo sáng màu và kiểu tóc khác thường, và anh ấy thích môn thể thao mạo hiểm như nhảy BASE. Anh ấy cũng đã chứng minh mình là một kỳ thủ cờ vua mạnh. Trong cuộc thi cờ vua kéo dài 10 giờ vào năm 2013, Gareyev đã chơi 33 ván cùng một lúc. Anh thắng 29 ván và không thua ván nào. Kỹ năng đã trở thành thương hiệu của anh ấy: anh ấy tự gọi mình là Vua Cờ Bịt mắt.

B. But Gareyev’s prowess has drawn interest from beyond the chess playing community. In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles (UCLA) called him in for tests. They now have their first results. The ability to play a game of chess with your eyes closed is not a far reach for most accomplished players,’ said Jesse Rissman, who runs a memory lab at UCLA. But the thing that’s so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. To me it is simply astonishing.”

Nhưng khả năng của Gareyev đã thu hút sự quan tâm từ bên ngoài cộng đồng chơi cờ. Với hy vọng hiểu được làm thế nào anh ta và những người khác như anh ta có thể thực hiện những kỳ công về tinh thần như vậy, các nhà nghiên cứu tại Đại học California ở Los Angeles (UCLA) đã gọi anh ta đến để kiểm tra. Bây giờ họ đã có kết quả đầu tiên. Jesse Rissman, người điều hành một phòng thí nghiệm trí nhớ tại UCLA, cho biết khả năng chơi cờ vua mà nhắm mắt lại không phải là một điều quá xa vời đối với hầu hết những người chơi giỏi. Nhưng điều đáng chú ý về Timur và một vài cá nhân khác là số lượng ván cờ mà họ có thể chơi cùng một lúc. Đối với tôi nó thực sự đáng kinh ngạc.

C. Gareyev learned to play chess in his native Uzbekistan when he was six years old. Tutored by his grandfather, he entered his first tournament aged eight and soon became obsessed with competitions. At 16, he was crowned Asia’s youngest ever chess grandmaster. He moved to the US soon after, and as a student helped his university win its first national chess championship. In 2013, Gareyev was ranked the third best chess player in the US.

Gareyev học chơi cờ vua ở quê hương Uzbekistan khi anh mới 6 tuổi. Được ông nội dạy dỗ, anh tham gia giải đấu đầu tiên khi mới 8 tuổi và nhanh chóng bị ám ảnh bởi các cuộc thi. Năm 16 tuổi, anh được trao danh hiệu kiện tướng cờ vua trẻ nhất châu Á. Anh chuyển đến Mỹ ngay sau đó, và khi còn là sinh viên, anh đã giúp trường đại học của anh giành chức vô địch cờ vua quốc gia đầu tiên. Năm 2013, Gareyev được xếp hạng là kỳ thủ cờ vua giỏi thứ ba ở Mỹ.

D. To the uninitiated, blindfold chess seems to call for superhuman skill. But displays of the feat go back centuries. The first recorded game in Europe was played in 13th-century Florence. In 1947, the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session.

Đối với những người mới bắt đầu, cờ vua bịt mắt dường như đòi hỏi kỹ năng siêu phàm. Nhưng màn trình diễn kỳ tích như thế đã có từ nhiều thế kỷ trước. Trận cờ vua đầu tiên được ghi lại ở châu Âu được chơi ở Florence vào thế kỷ 13. Năm 1947, đại kiện tướng người Argentina Miguel Najdorf đã chơi 45 trận cùng lúc trong tâm trí, giành chiến thắng 39 trận trong 24 giờ.

E. Accomplished players can develop the skill of playing blind even without realising it. The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out. From this, regular players develop a memory for the patterns the pieces make, the defences and attacks. ‘You recreate it in your mind,’ said Gareyev. ‘A lot of players are capable of doing what I’m doing’. The real mental challenge comes from playing multiple games at once in the head. Not only must the positions of each piece on every board be memorised, they must be recalled faithfully when needed, updated with each player’s moves, and then reliably stored again, so the brain can move on to the next board. First moves can be tough to remember because they are fairly uninteresting. But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the pieces’ positions.

Người chơi giỏi có thể phát triển kỹ năng chơi khi bị bịt mắt mà không nhận ra điều đó. Bản chất của trò chơi là nghĩ nhanh các bước đi có thể có trong tâm trí để xem chúng diễn ra như thế nào. Từ đó, những người chơi thường xuyên phát triển trí nhớ về cách sắp xếp các quân cờ, cách phòng thủ và các cuộc tấn công. Gareyev nói: Bạn tạo lại nó trong tâm trí của mình. Rất nhiều người chơi cờ có khả năng làm những gì tôi đang làm. Thử thách tinh thần thực sự đến từ việc chơi nhiều trận cùng một lúc trong đầu. Không chỉ phải ghi nhớ vị trí của từng quân cờ trên mỗi bàn cờ mà người chơi phải nhớ lại một cách trung thực khi cần thiết, cập nhật với từng nước đi của người kia và sau đó được lưu trữ lại một cách đáng tin cậy trước khi não bộ có thể chuyển sang bàn cờ tiếp theo. Những bước di chuyển đầu tiên có thể khó nhớ vì chúng khá chán. Nhưng phần cuối có thể khó khăn, vì người chơi bắt đầu kiệt sức. Khi Gareyev mệt mỏi, khả năng nhớ lại của anh ta có thể trở nên không ổn định. Đôi khi anh ta thực hiện nước đi chỉ dựa trên một bộ nhớ phân mảnh về vị trí của các quân cờ.

F. The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests. These assessed his ability to hold numbers, pictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them. Most people manage about seven. ‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.’ But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Rissman looked at how well connected the various regions of the chess player’s brain were. Though the results are tentative and as yet unpublished, the scans found much greater than average communication between parts of Gareyev’s brain that make up what is called the frontoparietal control network. Of 63 people scanned alongside the chess player, only one or two scored more highly on the measure. ‘You use this network in almost any complex task. It helps you to allocate attention, keep rules in mind, and work out whether you should be responding or not,’ said Rissman.

Đầu tiên, các nhà khoa học thực hiện một vài kiểm tra trí nhớ tiêu chuẩn với Gareyev. Những bài kiểm tra này đánh giá khả năng ghi nhớ con số, bức tranh và những từ trong đầu. Một bài kiểm tra truyền thống đo lường một người có thể lặp lại bao nhiêu con số, cả số tiền và số lùi, ngay khi vừa nghe thấy chúng. Hầu hết mọi người nhớ được khoảng bảy số. Rissman nói “Anh ấy cũng không phải ngoại lệ trong các bài kiểm tra tiêu chuẩn này. “Chúng tôi đã không tìm thấy bất kì điều gì đặc biệt ngoài việc anh ấy cực kì tài năng về chơi cờ”. Bước kế tiếp là quét chup lại não bộ của anh ấy. Gareyev sẽ nằm trong máy, Rissman sẽ nhìn thấy mức độ các vùng não khác nhau của người chơi cờ này kết nối với nhau. Mặc dù những kết quả mang tính thăm dò và không được công bố, bản quét não bộ này tìm ra mức độ kết nối tốt hơn bình thường giữa các phần của não bộ Gareyev nơi được gọi là mạng lưới kiểm soát thùy thái dương Trong 63 người quét não cùng với người chơi cờ này, thì chỉ có một hoặc hai người ghi điểm cao hơn trong bước đo lường này. Rissman nói “Bạn dùng kết nối này trong hầu hết nhiệm vụ phức tạp. Nó giúp bạn phân bổ sự chú ý, giữ nguyên tắc trong đầu và xác định là bạn có nên phản ứng hay không”

G. It was not the only hint of something special in Gareyev’s brain. The scans also suggest that Gareyev’s visual network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the areas of his brain that process visual images – such as chess boards – may have stronger links to other brain regions, and so be more powerful than normal. While the analyses are not finalised yet, they may hold the first clues to Gareyev’s extraordinary ability.

Nó không chỉ là gợi ý duy nhất về điều gì đặc biệt trong bộ não của Gareyev. Những bản chụp não này còn chỉ ra rằng mạng lưới thị giác của Gareyev thì được kết nối với những vùng não khác cao hơn bình thường. Những kết quả ban đầu chỉ ra rằng những vùng trong não của anh ấy mà xử lý hình ảnh thị giác – như những bàn cờ – thì có sự liên kết mạnh mẽ với các vùng não khác, và mạnh hơn bình thường. Trong khi những phân tích này chưa hoàn thiện thì họ đã có những manh mối đầu tiên về khả năng phi thường của Gareyev.

H. For the world record attempt, Gareyev hopes to play 47 blindfold games at once in about 16 hours. He will need to win 80% to claim the title. ‘I don’t worry too much about the winning percentage, that’s never been an issue for me,’ he said. ‘The most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession.”

Với nỗ lực giữ kỷ lục thế giới, Gareyev hi vọng chơi 47 ván cờ bịt mắt cùng môt lúc trong 16 giờ. Anh ấy sẽ cần thắng 80% để giữ danh hiệu này. Anh ấy nói “Tôi không lo lắng quá nhiều về phần trăm chiến thắng, điều đó chưa bao giờ là vấn đề với tôi”. Điều quan trọng của việc chơi cờ bịt mắt với tôi là tôi tìm thấy một thứ gì đó mà tôi có thể hoàn toàn cống hiến bản thân. Tôi nhớ cảm giác bị ám ảnh.

Xem thêm: giải bộ đề cambridge

giải cam 17 test 4 reading passage 3

giải cam 17 test 4 reading passage 3

Giải thích đáp án Blindfold Chess Champion

Questions 27-32

Reading Passage 3 has eight paragraphs, A-H.

Which paragraph contains the following information?

Write the correct letter, A-H, in boxes 27-32 on your answer sheet.

NB   You may use any letter more than once.

27. a reference to earlier examples of blindfold chess

28. an outline of what blindfold chess involves

29. a claim that Gareyev’s skill is limited to chess

30. why Gareyev’s skill is of interest to scientists

31. an outline of Gareyev’s priorities

32. a reason why the last part of a game may be difficult

Giải thích đáp án câu 27 – 32

27. a reference to earlier examples of blindfold chess

Từ cụm từ earlier examples, bạn sẽ nghĩ ngay đến tìm đoạn có nội dung liệt kê các trận đấu cờ cụ thể ở thời điểm trước đó

The first recorded game in Europe was played in 13th-century FlorenceIn 1947the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous games in his mind, winning 39 in the 24-hour session.

Bài đọc – Đoạn D

 • Earlier examples = the first recorded game in Europe in 13th-century Florence + in 1947, the Argentinian grandmaster Miguel Najdorf played 45 simultaneous game

=> Đáp án: D

28. an outline of what blindfold chess involves

The nature of the game is to run through possible moves in the mind to see how they play out

Bài đọc – Đoạn E

=> Bản chất của chơi cờ bịt mắt là nghĩ nhanh các nước đi trong đầu và các bước đi như thế nào

=> Đáp án: E

29. a claim that Gareyev’s skill is limited to chess

‘He was not exceptional on any of these standard tests,’ said Rissman. ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.

Bài đọc – Đoạn F

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • Gareyev’s skill is limited to chess = ‘We didn’t find anything other than playing chess that he seems to be supremely gifted at.

=> Đáp án: F

30. why Gareyev’s skill is of interest to scientists

‘But the thing that’s so remarkable about Timur and a few other individuals is the number of games they can keep active at once. To me it is simply astonishing.

Bài đọc – Đoạn B

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • Gareyev’s skill is of interest to scientists = remarkable about Timur + the number of games they can keep active at once

=> Đáp án: B

31. an outline of Gareyev’s priorities

‘The most important part of blindfold chess for me is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to. I miss having an obsession.’

Bài đọc – Đoạn H

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • Gareyev’s priorities = The most important part of blindfold chess is that I have found the one thing that I can fully dedicate myself to

=> Đáp án: H

32. a reason why the last part of a game may be difficult

But the ends of games are taxing too, as exhaustion sets in. When Gareyev is tired, his recall can get patchy. He sometimes makes moves based on only a fragmented memory of the pieces positions.

Bài đọc – Đoạn E

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the last part of a game = the ends of games
 • difficult = taxing as exhaustion sets in

=> Đáp án: E

Questions 33-36

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage 3?

In boxes 33-36 on your answer sheet, write

TRUE               if the statement agrees with the information

FALSE              if the statement contradicts the information

NOT GIVEN    if there is no information on this

33   In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded.

34   Gareyev has won competitions in BASE jumping.

35   UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players.

36   Good chess players are likely to be able to play blindfold chess.

Giải thích đáp án câu 33 – 36

33. In the forthcoming games, all the participants will be blindfolded.

Next month, a chess player named Timur Gareyev will take on nearly 50 opponents at once. But that is not the hard part. While his challengers will play the games as normal, Gareyev himself will be blindfolded

Bài đọc – Đoạn A

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • forthcoming = next month
 • participants = opponents = challengers
 • all the participants will be blindfolded # his challengers will play the games as normal

=> Đáp án: FALSE

34. Gareyev has won competitions in BASE jumping.

Dùng từ BASE jumping để tìm thông tin trong bài đọc

He has a fondness for bright clothes and unusual hairstyles, and he gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping

Bài đọc – Đoạn A

Sách luyện thi ielts

Blindfold Chess Champion

Blindfold Chess Champion

=> He gets his kicks from the adventure sport of BASE jumping => Anh ấy thích môn thể thao mạo hiểm nhảy BASE, không hề đề cập đến việc anh ấy chiến thắng trong cuộc thi về môn thể thao này

=> Đáp án: NOT GIVEN

35. UCLA is the first university to carry out research into blindfold chess players

Dùng tên riêng UCLA để tìm thông tin trong bài đọc

In the hope of understanding how he and others like him can perform such mental feats, researchers at the University of California in Los Angeles (UCLA) called him in for tests. They now have their first results.

Bài đọc – Đoạn B

=> Các nhà nghiên cứu ở UCLA mời anh ấy đến test và họ đã thu được những kết quả đầu tiên, nhưng không nhắc gì đến việc UCLA là trường đại học đầu tiên thực hiện nghiên cứu này

=> Đáp án: NOT GIVEN

36. Good chess players are likely to be able to play blindfold chess.

Accomplished players can develop the skill of playing blind even without realising it.

Bài đọc – Đoạn E

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • good chess players  = accomplished players
 • able to play blindfold chess = can develop the skill of playing blind

=> Đáp án: TRUE

Questions 37-40

Complete the summary below

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write the correct letter in boxes 37-40 on your answer sheet.

How the research was carried out

The researchers started by testing Gareyev’s 37 ……………………; for example, he was required to recall a string of 38 …………………… in order and also in reverse order. Although his performance was normal, scans showed an unusual amount of 39 …………………… within the areas of Gareyev’s brain that are concerned with directing attention. In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with 40 …………………… input.

Giải thích đáp án câu 37 – 40

37. The researchers started by testing Gareyev’s …………………;=> Cần 1 Noun

The scientists first had Gareyev perform some standard memory tests.

Bài đọc – Đoạn F

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the researchers = the scientists
 • started by testing = first ..perform some….. tests
 • Gareyev = Gareyev

=> Từ cần điền: memory

38. for example, he was required to recall a string of ………………… in order and also in reverse order => Cần 1 Noun

These assessed his ability to hold numberspictures and words in mind. One classic test measures how many numbers a person can repeat, both forwards and backwards, soon after hearing them

Bài đọc – Đoạn F

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • to recall = hold … in mind + how many … a person can repeat
 • in order and also in reverse order = both forwards and backwards

=> Từ cần điền: numbers

39. Although his performance was normal, scans showed an unusual amount of ………………… within the areas of Gareyev’s brain that are concerned with directing attention => Cần 1 Noun

But next came the brain scans. With Gareyev lying down in the machine, Rissman looked at how well connected the various regions of the chess player’s brain were. Though the results are tentative and as yet unpublished, the scans found much greater than average communication between parts of Gareyev’s brain that make up what is called the frontoparietal control network.

Bài đọc – Đoạn F

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • scans = brain scans
 • Gareyev’s brain = Gareyev’s brain
 • areas = parts
 • unusual amount = much greater than average

=> Từ cần điền: communication

40. In addition, the scans raised the possibility of unusual strength in the parts of his brain that deal with …………… input.

The scans also suggest that Gareyev’s visual network is more highly connected to other brain parts than usual. Initial results suggest that the areas of his brain that process visual images – such as chess boards – may have stronger links to other brain regions, and so be more powerful than normal.

Bài đọc – Đoạn G

So sánh các cụm từ trong câu hỏi và bài đọc

 • the scans = the scans
 • unusual strength = more powerful than normal
 • the parts of his brain = the areas of his brain

=> Từ cần điền: visual

List Từ Vựng Blindfold Chess Champion

Một số từ vựng nên học trong bài Blindfold Chess Champion

to gets his kicks from thích
to draw interest from thu hút sự chú ý từ
opponent đối thủ
the uninitiated những người không biết
prowess sức mạnh
accomplished (adj) giỏi
superhuman (adj) siêu phàm
patchy (adj) chắp vá
exceptional (adj) cực kỳ giỏi, đặc biệt
visual (adj) thuộc về thị giác
tentative (adj) không dứt khoát
simultaneously (adv) đồng thời, cùng lúc