Describe something you own that you want to replace is sometimes used between May and August in 2024. It’s not a particularly difficult topic, but you should be prepared to perform well on the actual test

Describe something you own that you want to replace

You should say:

 • What it is
 • Where it is
 • How you got it
 • And explain why you want to replace it

Sample answer to describe something you own that you want to replace

The item that I own and am considering replacing is my MacBook. It was a gift from my younger sister, who bought it for me during her travels.

I received this MacBook a few years ago. My younger sister, knowing that I needed a laptop for my work and studies, kindly purchased it for me. I was thrilled at the time because it was a high-end, popular device.

However, over time, I’ve realized that this MacBook may not be the best fit for my needs. The main reason I want to replace it is due to the compatibility issues I’ve encountered. Many of the software and tools I need for my work are not available on macOS, or they don’t function as smoothly as they do on other operating systems.

Additionally, I’ve found the MacBook to be less user-friendly than other laptops I’ve used in the past. The interface and system settings are quite different from what I’m used to, and I often find myself spending unnecessary time trying to figure out how to perform simple tasks.

In conclusion, while I appreciate the MacBook for its design and certain features, I believe a different laptop would better suit my needs. I’m currently considering switching to a Windows-based laptop, which I believe would offer the compatibility and user-friendliness that I need.

Tóm lại, mặc dù tôi đánh giá cao MacBook về thiết kế và một số tính năng nhất định nhưng tôi tin rằng một máy tính xách tay khác sẽ phù hợp hơn với nhu cầu của tôi. Tôi hiện đang xem xét chuyển sang máy tính xách tay chạy Windows mà tôi tin rằng sẽ mang lại khả năng tương thích và thân thiện với người dùng mà tôi cần.

Xem thêm các chủ đề phổ biến trong IELTS speaking part 2

describe something you own that you want to replace

describe something you own that you want to replace

 

Món đồ mà tôi đang sở hữu và đang cân nhắc thay thế là chiếc MacBook . Đó là món quà của em gái tôi đã mua nó cho tôi trong chuyến du lịch. Tôi đã nhận được chiếc MacBook này cách đây vài năm. Em tôi biết tôi cần một cái máy tính xách tay để làm việc và học tập nên đã mua cho tôi một cái. Lúc đó tôi rất vui mừng vì nó là một thiết bị cao cấp và được nhiều người dùng.

Tuy nhiên, theo thời gian, tôi nhận ra rằng chiếc MacBook này không phù hợp với nhu cầu của tôi. Lý do chính khiến tôi muốn thay thế nó là do vấn đề tương thích. Nhiều phần mềm và công cụ tôi cần cho công việc của mình không có trên macOS hoặc hoạt động không mượt mà như trên các hệ điều hành khác.

Ngoài ra, tôi nhận thấy MacBook kém thân thiện với người dùng hơn các máy tính xách tay khác mà tôi từng sử dụng trước đây. Giao diện và thiệt lập hệ thống khá khác so với những gì tôi đã quen và tôi thường thấy mình lãng phí thời gian không cần thiết để cố gắng tìm ra cách thực hiện các tác vụ đơn giản.

Useful vocabulary to describe something you own that you want to replace

 • Compatibility/ˌkɒmpəˈtɪbɪlɪti/khả năng tương thích

Example Sentence: The compatibility of the new software with our existing systems is crucial for its implementation.

 • Encounter/ɪnˈkaʊntər/gặp phải

Example Sentence: During our trip, we encountered several issues with our hotel reservations.

 • User-friendly/ˌjuːzərˈfrɛndli/dễ sử dụng

Example Sentence: The new smartphone is very user-friendly, making it popular among all age groups.

 • Interface/ˈɪntərˌfeɪs/giao diện

Example Sentence: The software’s interface is intuitive and easy to navigate.

 • Function /ˈfʌŋkʃən/hoạt động

Example Sentence: This application does not function properly on older versions of the operating system.

 • Switch/swɪtʃ/chuyển đổi

Example Sentence: I decided to switch to a new browser because it offers better security features.

 • Suit/suːt/phù hợp

Example Sentence: This course is designed to suit the needs of advanced learners.

 • Implementation /ˌɪmplɪmɛnˈteɪʃən/sự thực hiện

Example Sentence: The implementation of the new policy has significantly improved efficiency.

 • Appreciate/əˈpriːʃiˌeɪt/trân trọng

Example Sentence: I really appreciate all the help you have given me.

 • Thrilled/θrɪld/vui mừng, phấn khởi

Example Sentence: She was thrilled to receive the award for her outstanding performance.

 • Operating system/ˈɒpəreɪtɪŋ ˈsɪstəm/hệ điều hành

Example Sentence: The new operating system offers improved security features and a more user-friendly interface.

 • High-end/ˌhaɪˈɛnd/cao cấp

Example Sentence: He bought a high-end laptop for his graphic design work.

Hãy tham gia nhóm gia sư IELTS để tìm parter luyện speaking nhé

Categorized in:

IELTS speaking,